Turismiettevõtete teenusedisaini meistriklass 2024 - AVATUD

Allikas: Visit Estonia

Turismiettevõtete teenusedisaini meistriklass 2024

Avame taas turismiettevõtete teenusedisaini meistriklassi. Kui soovite arendada oma turismiteenuseid välisturgudele koostöös tipptasemel teenusedisaineritega, siis ootame teid kandideerima! Meistriklass koosneb avapäevast, viiest koolituspäevast ja individuaalsest koostööst teenusedisaini mentoriga. Esimene grupp alustab 10. jaanuaril ning lõpetab 30. aprillil 2024. Teine grupp alustab mais ning lõpetab novembris.

Ootame meistriklassi osalema vähemalt kolm aastat tegutsenud turismiettevõtteid, kellel on soov arendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning muuta need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks disainmõtlemise kaasabil.
Parimatele on meistriklassis valminud projektide ellu viimiseks preemiafond 10 000 eurot.

 • Meistriklassi eesmärk on edendada teenusedisaini kasutamist Eesti turismiettevõtetes, et seeläbi tõsta ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonivõimekust ning turismiteenuste atraktiivsust välisturgudel.

 • Meistriklassi tulemusena valmib ettevõttel uus välisturgudele suunatud turismiteenuse prototüüp. Lisaks saavad osalejad praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas kasutada andmeid ja digitaalseid lahendusi oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel. 

Teenusedisaini meistriklassi sisu ja ajakava

Meistriklass toimub kahes grupis, mõlemas grupis on kuni 12 turismiettevõtet.
Igast ettevõttest ootame meistriklassi 2-3 inimest. Meistriklassi pikkuseks on 4 kuud.

Koolitusprogramm koosneb avapäevast, disainiauditist, viiest koolituspäevast, iseseisvast tööst koos teenusedisainerist mentoriga ja lõpusündmusest. Koolitustel õpitakse süsteemselt kasutama teenusedisaini kui strateegilise juhtimise tööriista. Omandatud teadmised toetavad ettevõtte praktilist ülesannet arendada oma turismiteenus meistriklassi lõpuks prototüübini.

Koolitusprogramm on üles ehitatud vastavalt topeltteemadi mudelile, mis koosneb 4 etapist: avasta — kirjelda — arenda — valmista. Igale koolituspäevale järgneb iseseisev töö seotud teemal, mis on ühtlasi sillaks kahe koolituspäeva vahel. Koolitustel keskendutakse praktilistele näidetele, igal koolitusel osaleb ka vilistlane eelnevalt teenusedisaini meistriklassis osalenud ettevõtjate seast, kes jagab oma head kogemust teenusedisaini kasutamisest igapäevatöös ning vastab osalejate küsimustele.

Meistriklassi 1. grupi ajakava:

 • 10.01.2024. Avapäev, kus tutvutakse teiste osalevate ettevõtetega ja teenusedisaineritega. Ettevõte saab kogu meistriklassi ajaks endale partneriks tipptasemel teenusedisainerist mentori, kes toetab ja nõustab nii koolituspäevadel kui teenusearenduse elluviimisel.

 • 15.-29.01.2024. Disainiauditi läbiviimine (mahus 20 tundi), mille raames teenusedisainerist mentor kaardistab ettevõtte hetkeolukorra ja kitsaskohad ning selgitab välja uued arenguvõimalused, kus teenusedisain saab kaasa aidata ettevõtte konkurentsivõime tugevdamisele.

 • 31.01.2024. Koolituspäev 1: inspiratsioonipäev disainilainele jõudmiseks. Koolituspäeval antakse ülevaade teenusedisainist ja disainmõtlemisest ning tutvustatakse megatrende ja innovatsiooni turismisektoris. Eraldi käsitletakse turismisektori teenuste digitaliseerimise võimalusi ja kuidas kaasajastada teenuseid läbi tehnoloogiliste lahenduste. Lisaks räägitakse teenuste ligipääsetavusest ja kasutajakesksusest ning kestlike põhimõtete rakendamisest turismiteenuste disainimisel. 
  Koolitajad: Daniel Kotsjuba, Andres Kostiv, Madeleine Tults, Harri Moora

 • 14.02.2024. Koolituspäev 2: Avasta (topeltteemandi I etapp). Teine koolituspäev on pühendatud süvitsi minemisele kliendi/kasutaja "kingadesse", et hilisemas etapis oleks võimalik disainida õiget teenust õigele sihtgrupile. Selleks tutvustatakse kasutaja uuringute võimalusi, persoonade ja empaatiakaartide loomist ning probleemi raamistamist.
  Koolitaja: Daniel Kotsjuba

 • 06.03.2024. Koolituspäev 3: Kirjelda (topeltteemandi II etapp). Kolmanda koolituspäeva eesmärk on jõuda arusaamiseni, milline on see kontekst, kus ollakse ja milliste probleemide ja kitsaskohtade lahendamisega tuleb tegeleda ning miks on see oluline kliendi vaatest. Koolitusel käsitletakse taipamisi, võimaluste välja, probleemi ümber defineerimist ja õpitakse looma kliendi kasutajateekonda ja teenuseplaani.
  Koolitaja: Dan Mikkin

 • 20.03.2024. Koolituspäev 4: Arenda (topeltteemandi III etapp). Neljanda koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele praktilised võtted, kuidas uusi ideid genereerida ja mil moel neist õiget välja valida ning kuidas see siduda väärtuspakkumisega ja USP-ga (Unique Selling Point).
  Koolitajad: Kairi Loomet, Kadi Raudsepp, Allan Valm

 • 03.04.2024. Koolituspäev 5: Valmista (topeltteemandi IV etapp). Viimase viienda koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused oma ideede ellu viimiseks läbi prototüüpimise ja testimise/valideerimise. Lisaks tuleb töötuba teemal, et kuidas oma teenust kliendile maha müüa läbi storytellingu.
  Koolitajad: Veiko Raime, Kristina Põldots või Elmo Soomets, külaliskoolitaja story-tellingu teemal

 • Iseseisev koostöö teenusedisainerist mentoriga (mahus 30 tundi). Teenusedisainerid nõustavad osalejaid programmi vältel nii koolituspäevadel kui iseseisva töö teostamisel. Mentorkohtumised on üles ehitatud vastavalt koolituste ja iseseisvate tööde teemadele, et meistriklassis osalejatel oleks praktiline tugi turismiteenuse prototüüpi arendamisel.

 • 30.04.2024. Lõpusündmus, kus osalevad ettevõtted tutvustavad meistriklassis välja arendatud turismiteenuste prototüüpe. Mõlema grupi žürii poolt hinnatud edukaimaks ettevõte võidab 5000€ valminud projekti ellu viimiseks!

Meeskond

Meistriklassi viivad läbi professionaalseid koolitajad, kes valdavad hästi nii teoreetilist osa kui oskavad tuua ka elulisi näited turismivaldkonnast ning läbi viia praktilisi harjutusi. Igale ettevõttele määratakse meistriklassi edukaks läbimiseks kogemustega teenusedisainerist mentor.

Tutvu teenusedisaini meistriklassi koolitajate ja teenusedisaineritega

Kairi Loomet

Loome Disainkoolitaja ja teenusedisaini mentor

Kadi Raudsepp

Riigi Tugiteenuste Keskuskoolitaja

Daniel Kotsjuba

Eesti Kunstiakadeemiakoolitaja

Dan Mikkin

Mikkin & Mikkin OÜkoolitaja

Madeleine Tults

Trinidad Wisemankoolitaja ja teenusedisaini mentor

Harri Moora

SEI Tallinnkoolitaja

Andres Kostiv

Futurist Estoniakoolitaja ja teenusedisaini mentor

Allan Valm

Digital Elegancekoolitaja

Elmo Soomets

Mobi Labkoolitaja

Kristina Põldots

Mobi Labkoolitaja ja teenusedisaini mentor

Veiko Raime

Mobi Labkoolitaja ja teenusedisaini mentor

Klarika Mäeots Uustal

Velvetteenusedisaini mentor

Carolina Maia Groisman

Velvetteenusedisaini mentor

Sofia Vega Anza

Velvetteenusedisaini mentor

Helen Susan Selirand

Trinidad Wisemanteenusedisaini mentor

Kadri Hansson

Hansson Designteenusedisaini mentor

Ulvi Vahtra

Warumteenusedisaini mentor

Liina Kurvits

Pipedriveteenusedisaini mentor


Meistriklassi väärtus turismiettevõtjale

 • Koolitused annavad osalevale ettevõttele vajaliku raamistiku, baasteadmised ja oskused ning tööriistad teenuste, sh digitaalsete teenuste arendamiseks ning praktilise kogemuse, kuidas neid kasutada.
 • Oma ala tippspetsialistidest koolitajate koolitusmetoodika valik toetab innovatsiooni ning avatud mõtlemist kasutajakesksete turismiteenuste arendamisel.
 • Programmis osalemine ja teenusedisaineri tugi aitab hoida teenuste arendamise ettevõtete jaoks prioriteetsena muude igapäevaste operatiivjuhtimise teemade kõrval.
 • Koolitajad, teenusedisainerid ja teised programmis osalevad ettevõtted jagavad oma praktilisi kogemusi sarnastes olukordades ning aitavad osalejatel seeläbi neist õppida ning oma ettevõtte kontekstis rakendada.
 • Koolitajad ja teenusedisaineritest mentorid pakuvad objektiivset ja hinnanguvaba jooksvat tagasisidet.
 • Meistriklassi ülesehitus toetab koostööd osalevate turismiettevõtete vahel. Programmis on võimalus tutvuda ja kogemusi vahetada teiste ettevõtetega, et sobivusel arendada kas piirkondlikku või klienditeekonna ülest koostööd oma teenuste arendamisel.

Kuidas osaleda?

Esimesse gruppi saab kandideerida hiljemalt 21.12.2023. Kõigi kandideerijatega viiakse läbi virtuaalsed intervjuud ning osalejate lõpliku valiku teeb hindamiskomisjon.

Meistriklassi esimese lennu võitjad

Loe insipratsiooniks intervjuusid võitjatega.

Lisainfo ja küsimused

Ave Pill

ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793

Visit Estonia partneriteks meistriklassi elluviimisel on:

InterAct Projektid & Koolitus OÜ
Loome Disain OÜ
Palo Alto Club
Lisainfot küsi: meistriklass@​interact.​ee