Kestliku turismi uuring 2022-23

Allikas: Brand Estonia

Mis seis on Eestis kestliku turismi arendamises? Mida on vaja teha selleks, et Eestit saaks väliskülastajale uhkusega tutvustada kui kestliku turismi sihtriiki? Millist tuge ettevõtted selleks vajavad?

Rohepöörde hetkeolukord, investeeringu- ja toetusvajadus turismisektorile 2022-23

Viime koostöös ettevõttega Haap Consulting ja nende partneritega kuni 2023. aasta augustini läbi kestlikkuse-teemalist uuringut turismisektoris. Soovime välja selgitada, milline on turismisektori hetkeolukord ning millist tuge ettevõtted ootavad kestliku turismi arendamisel.

Veebruaris ootame valdkonna ettevõtteid vastama ankeetküsitlusele ja aprillis-mais osalema fookusgrupi intervjuudes.

Võimalikult ülevaatliku pildi saamiseks kaasame uuringusse turismisektori eri valdkondade ettevõtjaid. Küsitlus on suunatud ettevõtetele, mille peamine tegevusala on, kas majutus, toitlustus, aktiivse ja looduspuhkuse korraldamine või muuseumide, teemaparkide ja külastuskeskuste tegevus. Kui teieni jõuab uuringukutse, palume anda küsimustikule vastates oma panus sektori tuleviku kujundamisse. Kutse saabub ettevõttelt Norstat Eesti ja küsitlus toimub veebi või telefoni teel. Vastamiseks kulub kuni 12 minutit.

Uuringu esimeses etapis kaardistatakse Eesti turismiettevõtete hetkeolukord seoses rohepöörde ja kestliku turismiga. Selle etapi eesmärk on tuvastada rohepöörde teostamise võimalusi ja peamisi väljakutseid turismiettevõtlusele, sh üleüldisele valdkondlikule poliitikale. Esimese etapi andmed tulenevad ankeetküsimustikust, mis hõlmab vähemalt 550 ettevõtet üle Eesti. Küsimustiku tulemustele järgneb analüüs, peamistest järeldustest lähtuvalt kaardistatakse turismisektori hetkeolukorra trendid.

Uuringu teises etapis kasutatakse esimeses etapis kogutud andmeid fookusgruppide ja individuaalintervjuude sisendina. Arutelude käigus otsitakse ja pakutakse välja lahendusi, võimalusi ja tegevussuundi kestliku turismi ja rohepöörde toetamiseks. Eesmärgiks on koguda võimalikult erinevaid nägemusi seoses turismisektori rohepöördega. Teise etapi lõpus viiakse läbi arutelupäevad, kus arutletakse koostatud soovituste ja tegevuste üle.

Uuringuga saadud tulemusi kasutatakse Eesti turismisektori kestliku arengu poliitika kujundamiseks ja rohepöörde tegevuskava koostamiseks, mis hõlmab nii turismi arendavaid organisatsioone kui ka ettevõtjaid. Uuringu tulemusi on plaanis tutvustada 2023. aasta sügisel.

Lisainfo uuringu kohta:

Imbi L Martinson

kvaliteedisüsteemi koordinaator

Imbi.Martinson@eas.ee