Turismiinfo juhtimise programm

Turismiinfo juhtimine on üks turisminõudluse suurendamise meetme alategevusest. Meetme eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvaheline atraktiivsus turismisihtkohana.

Rakendajaks on EASi turismiarenduskeskus ehk toetusi sektorile selle raames ei jagata.

Tegevuste elluviimise tulemusena:

 • suureneb prioriteetsetelt välisturgudelt välisturistide ja siseturistide ööbimiste arv majutusettevõtetes;
 • suureneb prioriteetsete sihtturgude lõpptarbijate teadlikkus turismiettevõtjate poolt pakutavatest teenustest ja Eesti turismivõimalustest;
 • suureneb sihtturgude reisikorraldusega seotud ettevõtjate teadlikkus Eesti turismitoodetest ja turismiettevõtjate poolt pakutavatest turismiteenustest;
 • suureneb Eesti kui reisisihi tuntus ja meediakajastuste arv rahvusvahelises meedias;
 • paraneb külastajate rahulolu turismiinfo kättesaadavusega reisi planeerimisel ja reisil viibides;
 • paraneb turismiettevõtjate ekspordivõimekus, teadlikkus turutrendidest, prioriteetsete sihtturgude nõudlusest ja arenguvõimalustest;
 • suureneb avaliku ja erasektori koostöö Eesti turismivõimaluste tutvustamisel;
 • paraneb Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha maine.

Tegevuste ja kulude abikõlblikkuse periood algas 1. jaanuaril 2015 ja lõpeb 31. detsembril 2023.

Turismiinfo juhtimist eelarvega 3 300 000 eurot rahastatakse 100% Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu.

Turismiinfo juhtimise raames viib EASi turismiarenduskeskus läbi järgmisi tegevusi:

 • turismiinfo kogumine, korrastamine ja jagamine nii elektrooniliste infokanalite kui ka külastus- ja turismiinfokeskuste kaudu;

 • turismiinfosüsteemi arendamisega seotud riist- ja tarkvara soetamine ja rentimine ning tugi-, hooldus- ja majutusteenuste arendamine;

 • välisturistile suunatud turismiinfosüsteemi elektroonilise turundusväljundi visitestonia.com ja siseturismi toetava turunduskanali puhkaeestis.ee arendamine (kasutamisvõimalused mobiilsete seadmete jaoks, andmebaasiga seotud kaardirakendused, turismiteenuste broneerimisvõimaluste, andmebaasi ristkasutusvõimaluste, spetsialisti töökeskkonna täiustamine jms).

 • visitestonia.com andmekogu jagamine liidestusega võimalikult paljude asjakohaste Eesti turismi edendavate veebikeskkondadega ning teiste andmekogude kättesaadavaks tegemine visitestonia.com lehel. 


Uudiskiri