Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee kasutustingimused

Allikas: Nele Erikson

Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee kasutustingimused

Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee kasutustingimused

1. Mõisted

1.1. Andmebaas – Haldaja seatud tingimustel korrastatud Sisu kogum, mis on kättesaadav Veebisaidi ja Tarkvara vahendusel;
1.2. Haldaja – Turismiinfosüsteemi haldamise ja arendamise eest vastutav isik;
1.3. Isikuandmed – füüsilise isiku tuvastamist võimaldavad andmed;
1.4. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid;
1.5. Kasutustingimused – käesolevad Haldaja poolt kehtestatud üldtingimused, mis on Kasutajale kättesaadavad Veebisaidi leheküljel https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/kasutustingimused;
1.6. Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline kokkulepe Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kasutamiseks;
1.7. Sisu – mis tahes vormis andmed ja materjalid, mida on võimalik teha kättesaadavaks Veebisaidi vahendusel, sh tekstid, tõlked, pildid, lingid, videod, failid jms;
1.8. Tarkvara – arvutiprogramm, mida kasutatakse Andmebaasile juurdepääsuks; Sisu kogumiseks, sisestamiseks ja salvestamiseks Andmebaasi; Andmebaasis erinevate parameetrite järgi otsingute tegemiseks; Andmebaasi Kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks ning muudeks Veebisaidi toimimiseks ja Teenuste osutamiseks vajalikeks operatsioonideks;
1.9. Teenused – kõik Turismiinfosüsteemi vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik lisada ja tarbida Sisu, teostada Andmebaasis otsinguid, saada automaatseid teavitusi jne;
1.10. Turismiinfosüsteem – Veebisaidid, Tarkvara, Sisu ja Andmebaas nende omavahelises seoses;
1.11. Veebisaidid – kõikide visitestonia.com ja puhkaeestis.ee ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide, kampaanialehtede) kogum.

2. Andmed Haldaja kohta

2.1. Haldajaks on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood: 90006012, asukoht: Sepise tn 7, 11415 Tallinn, koduleht: www.eas.ee).
2.2. Turismiinfosüsteemiga seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud, avaldused ja taotlused tuleb esitada Haldajale ühel järgmistest viisidest:
   2.2.1. telefonil +372 627 9770;
   2.2.2. elektronpostiaadressil info@visitestonia.com – sellel aadressil saadetud e-kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks, kui Haldaja saadab vastuse või kinnituse kirja kättesaamise kohta;
   2.2.3. postiaadressil Lasnamäe 2, 11412 Tallinn – sellel aadressil saadetud kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras;
   2.2.4. ja kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebuseid, võta meiega julgesti ühendust e-postil andmekaitse@eas.ee

3. Lepingu sõlmimine ja tingimused

3.1. Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kasutamiseks peab iga Kasutaja sõlmima Haldajaga Lepingu. Kui Kasutaja nimel võib Turismiinfosüsteemi või Teenuseid kasutada mitu erinevat isikut, siis laieneb Kasutajaga sõlmitud Leping ka kõigile neile isikutele. Lepingu sõlmimiseks loetakse:
  3.1.1. kui Veebisaidil kasutajakonto loomise avalduses märgitakse linnuke lahtrisse „Nõustun tingimustega" ning klõpsatakse seejärel nupule „Kinnita", „Registreeri", „Loo Konto" või muu sarnane avalduse esitamist kinnitav nupp;
  3.1.2. kui Haldaja ja Kasutaja on mõlemapoolselt allkirjastanud Lepingu tingimusi sisaldava dokumendi;
  3.1.3. kui Teenuste, Turismiinfosüsteemi või selle osa kasutamiseks ei ole vaja Veebisaidil kasutajakonto olemasolu, siis loetakse Leping sõlmituks Teenuste, Turismiinfosüsteemi või selle osa tegeliku kasutama asumisega.
3.2. Lepingu sõlmimise eelduseks on, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega. Kui Kasutaja nimel võib Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid kasutada mitu erinevat isikut, siis peab igaüks neist eraldi Kasutustingimustega nõustuma. Kasutaja annab nõustumuse Kasutustingimustele, kui ta saadab Haldajale avalduse Veebisaidil kasutajakonto loomiseks või kui ta sõlmib Haldajaga Lepingu või jätkab Turismiinfosüsteemi või Teenuste kasutamist pärast Kasutustingimuste muutmist.
3.3. Haldaja võib iga Teenuse kohta kehtestada lisatingimusi ja hinnakirju, mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks. Lisatingimused ja hinnakirjad on Kasutajale kättesaadavad Veebisaidi leheküljel https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/kasutustingimused ja/või vastava Teenuse kohta Veebisaidil avatud leheküljel ja/või Teenuse juhistes ja/või lepitakse kokku Kasutajaga eraldi sõlmitavas lepingus.
3.4. Kasutaja peab enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma ja andma Haldaja nõudmisel selle kohta kinnituse.
3.5. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Haldaja teeb Kasutajatele kättesaadavaks ka Kasutustingimuste tõlked teistesse keeltesse, mille eesmärgiks on hõlbustada tingimustest arusaamist. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist.
3.6. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes.

4. Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kasutamine

4.1. Turismiinfosüsteem ja Teenused on loodud eesmärgiga:
  4.1.1. aidata kaasa turismiekspordi suurendamisele ja siseturismi arendamisele;
  4.1.2. tagada hästi korrastatud, kliendikeskne, kvaliteetne, erapooletu ja asjakohane turismiinfo, mis on tehtud kättesaadavaks kõikidele huvigruppidele.
4.2. Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks Turismiinfosüsteemi funktsionaalsus on loodud ja Kasutajale kättesaadavaks tehtud. Kasutamine peab toimuma kooskõlas Lepingu, Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava ja õigusaktidega. See tähendab muuhulgas, et Kasutaja ei või:
  4.2.1. kasutada Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks;
  4.2.2. Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa tasu eest müüa, rentida või litsentseerida, v.a kui see kuulub Kasutajale või kui Kasutaja on vastavate intellektuaalse omandi õiguste omaja;
  4.2.3. dekompileerida või pöördprojekteerida Tarkvara või muul moel püüda tuletada Tarkvara lähtekoodi, v.a seaduses ettenähtud vaba kasutuse juhtudel;
  4.2.4. kasutada Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid ulatuses, mille suhtes kehtestatud tingimustega ta nõus ei ole.
4.3. Kasutaja peab küsima Haldajalt eelneva nõusoleku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Kasutaja soovib:
  4.3.1. pakkuda või vahendada Teenuseid kolmandatele isikutele tulu teenimise või muul ärilise kasu saamise eesmärgil;
  4.3.2. Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa kasutada muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Lepingus või Kasutustingimustes;
  4.3.3. Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa kasutada programmide abil, mis saadavad Turismiinfosüsteemile automaatseid päringuid;
  4.3.4. liidestada Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa Kasutaja või kolmandate isikute süsteemidega;
  4.3.5. kasutada Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa või Teenuseid mis tahes muul seaduslikul viisil.
4.4. Veebisaidi kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu (kuid mitte ainult) Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, jne.
4.5. Turismiinfosüsteem ja Teenused on mõeldud kasutamiseks personaalarvuti vahendusel. Haldaja ei vastuta, kui Turismiinfosüsteem või Teenused ei toimi mobiiltelefonis, pihu- või tahvelarvutites või lugerites.

5. Kasutajakonto

5.1. Teatud Teenuste ja Turismiinfosüsteemi osade kasutamiseks peab Kasutaja looma Veebisaidil kasutajakonto. Selleks tuleb Kasutajal esitada Haldaja poolt nõutud andmed, väljendada nõustumist Kasutustingimustega ja saata Haldajale avaldus Veebisaidi kasutajakonto loomiseks kas e-maili teel või Veebisaidil selleks ettenähtud kohas. Juriidilisest isikust Kasutaja puhul on nõutavateks andmeteks ettevõtte nimi, registrikood, aadress, telefoni/mobiili/faksi number, e-posti aadress ja kodulehe aadress. Füüsilisest isikust Kasutaja puhul on nõutavateks andmeteks eesnimi, perenimi ja e-posti aadress ning seos juriidilisest isikust Kasutajaga.
5.2. Haldaja võib Veebisaidil kasutajakonto loomiseks kehtestada täiendavaid tingimusi.
5.3. Ettevõtjatele Veebisaidil kasutajakonto avamise eelduseks on, et ettevõtja põhitegevuseks on või ta pakub teenuseid turismi valdkonnas sise- või välisturgudel. Kahtluse korral võib haldaja nõuda ettevõtjalt täiendavaid tõendeid tema põhitegevuse ja teenuste iseloomu kohta, et hinnata, kas see on tegelikult seotud turismivaldkonnaga.
5.4. Kui juriidilisest isikust Kasutaja nimel võib Turismiinfosüsteemi või Teenuseid kasutada mitu erinevat füüsilist isikut, siis avatakse Veebisaidil kasutajakonto neist igaühele personaalselt. Füüsiline isik, kes esitab avalduse Veebisaidil kasutajakonto loomiseks mõne juriidilisest isikust Kasutaja nimel, esindusõigust eeldatakse ja Haldaja ei ole kohustatud kontrollima tema esindusõiguse olemasolu. Kahtluse korral võib Haldaja nõuda füüsiliselt isikult esindusõiguse tõendamiseks täiendavaid andmeid või materjale või pöörduda kinnituse saamiseks otse juriidilisest isikust Kasutaja poole, kelle nimel füüsiline isik endale kasutajakontot taotleb. Üks ja sama füüsiline isik võib olla seotud ja üheaegselt esindada mitut erinevat juriidilisest isikust Kasutajat.
5.5. Iga kasutajakonto on seotud ühe kindla elektronpostiaadressiga. See tähendab, et ühe ja sama elektronpostiaadressiga ei või siduda mitut erinevat kasutajakontot.
5.6. Sõltuvalt Kasutaja või tema esindaja rollist ja vajadustest võib Haldaja avada erinevatele Kasutajatele ja nende esindajatele erinevate õiguste ja kohustustega kasutajakontosid.
5.7. Kasutajakonto avamisel väljastab Haldaja Kasutajale või tema esindajale e-posti teel kasutajatunnuse ja parooli. Kasutaja ja tema esindajad kohustuvad hoidma oma kasutajakontoga seotud kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.
5.8. Haldajal on õigus edastada Kasutaja poolt kasutajakontol määratud elektronpostiaadressile teateid ja uudiskirju Turismiinfosüsteemi uuenduste, kampaaniate, Kasutustingimuste muudatuste, turismisektori arengute jms. kohta. Kasutaja annab Kasutustingimustega nõustumisega nõusoleku sellise info edastamiseks tema elektronpostiaadressile.
5.9. Kasutajakonto kehtib tähtajatult või kuni kustutamiseni või Lepingu lõpetamiseni.
5.10. Kasutajal on igal ajal võimalik nõuda kasutajakonto deaktiveerimist, esitades Haldajale vastava avalduse, mida loetakse ühtlasi Lepingu lõpetamise avalduseks ja pärast mida lõpetab Haldaja isikuandmete töötlemise. Kasutajakonto deaktiveerimisel jäävad Kasutaja andmed ja tema lisatud sisu Turismiinfosüsteemi alles ning Kasutaja võib need soovi korral hiljem kasutajakonto aktiveerimisel sellega uuesti liita.
5.11. Kasutaja või tema esindaja peab koheselt Haldajat teavitama:
  5.11.1. oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse;
  5.11.2. kui tema esindaja (näiteks juhatuse liige, osanik, töötaja või muu lepingupartner), kellel oli avatud kasutajakonto, on Kasutaja juurest lahkunud või ei ole enam Kasutaja andmehaldusega seotud või ei oma muul põhjusel õigust Kasutaja nimel Turismiinfosüsteemis tegutseda või Teenuseid kasutada.
5.12. Haldaja ei vastuta:
  5.12.1. kasutajakonto kaudu toimepandud õigusrikkumise või Kasutustingimuste rikkumise ning selle tagajärgede eest, sh sellega Kasutajale tekitatud kahju eest, sõltumata sellest, kas tegemist oli Kasutaja poolt tema kasutajakonto kasutamiseks volitatud või volitamata isikuga;
  5.12.2. Kasutaja kasutajatunnuse ega parooli kadumise või volitamata kolmandate isikute kätte sattumise ja selle tagajärgede eest, sh sellega Kasutajale tekitatud kahju eest;
  5.12.3. kui Kasutaja ei ole Haldajat teavitanud, et tema esindajal ei ole enam õigust Kasutaja nimel Turismiinfosüsteemis tegutseda või Teenuseid kasutada, ja selle tagajärgede eest, sh sellega Kasutajale tekitatud kahju eest.

6. Nõuded Sisule

6.1. Kui Kasutaja lisab Turismiinfosüsteemi Sisu, siis peab ta tagama, et see oleks kooskõlas Lepingu tingimuste, Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava ja õigusaktidega. Muuhulgas peab Sisu olema täpne, õige, täielik ja asjakohane.
6.2. Turismiinfosüsteemi ei tohi lisada või suunata:
   6.2.1. Sisu, mis ei ole seotud eesmärgiga aidata kaasa turismiekspordi suurendamisele ja siseturismi arendamisele või on selle eesmärgiga vastuolus;
   6.2.2. pornograafilist või vägivalda või julmust propageerivat Sisu, roppusi ja muud Sisu, mis on vastuolus üldiste moraalinormide ja eetiliste põhimõtetega;
   6.2.3. eksitavat, konkurenti või tema kaupa või teenust halvustavat või muud kõlvatu konkurentsi keeluga vastuolus olevat Sisu;
   6.2.4. Sisu, mille intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks Turismiinfosüsteemis puudub nende omaja (autor, esitaja, litsentsisaaja, tööandja, andmebaasi tegija, fonogrammitootja, produtsent, väljaandja, kaubamärgiomanik jms või tema õigusjärglane) nõusolek;
  6.2.5. väärtushinnanguid, mille eesmärgiks on teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine. Sellise eesmärgiga tegevus võib olla näiteks laimamine ja sõimamine, samuti ässitamine tülidele, asjakohatutele vaidlustele või omakohtule, vaenu ja vihkamise õhutamine, tagakiusamine ning diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu (sh rahvuse), veendumuste või usutunnistuse alusel, samuti varalise, sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu;
   6.2.6. isikuandmeid ilma vastava andmesubjekti loata;
   6.2.7. konfidentsiaalset infot ilma selle isiku loata, kelle suhtes on konfidentsiaalsuskohustus võetud;
   6.2.8. viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Turismiinfosüsteemi tavapärast tööd või mis salvestuvad Haldaja või Kasutajate arvutitesse ning häirivad või kahjustavad nende tavapärast funktsioneerimist.
6.3. Turismiinfosüsteemi võib kasutada info, reklaami, turundusinfo, kommertsteadaannete ja pakkumiste edastamiseks spetsiaalselt selleks ettenähtud Teenuste kaudu ja ettenähtud formaadis, arvestades Haldaja või Haldaja esindajate poolt antud juhiseid ja juhendeid.
6.4. Haldaja ei vastuta:
   6.4.1. Kasutaja poolt Turismiinfosüsteemi lisatud või seal avaldatud Sisu eest;
   6.4.2. Kasutajal vajalike esindusõiguste ja lubade olemasolu eest kaupade või teenuste müügiks või nende kohta info, reklaami, turundusinfo, kommertsteadaannete ja pakkumiste edastamiseks, v.a majutusettevõtjatel vajaliku registreeringu kontrollimise eest majandustegevuse registris.

7. Sisu haldamine

7.1. Haldaja käsitleb Kasutajat Sisu avaldajana.
7.2. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Turismiinfosüsteemi lisatud Sisu ja Kasutaja toiminguid Turismiinfosüsteemis.
7.3. Haldaja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida nad Turismiinfosüsteemis või selle kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad. Haldaja ei pea otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping.
7.4. Kui Haldajale esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud või Turismiinfosüsteemi lisatud Sisu on vastuolus Lepingu, Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega, siis on Haldajal õigus:
   7.4.1. keelduda mittevastava Sisu lisamisest Turismiinfosüsteemi või selle avaldamisest Veebisaidil;
   7.4.2. muuta või kustutada mittevastavat Sisu või selle osa niivõrd, kuivõrd see on vajalik Sisu kooskõlla viimiseks Lepingu, Kasutustingimuste või õigusaktidega, v.a kui see oluliselt moonutaks Sisu või muudaks selle arusaamatuks;
   7.4.3. teavitada Kasutajat Sisu mittevastavusest;
   7.4.4. nõuda, et Kasutaja viiks mittevastava Sisu kooskõlla Lepingu, Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega;
   7.4.5. mittevastav Sisu Veebisaidilt eemaldada, tõkestada sellele juurdepääs või Sisu kustutada.
7.5. Haldaja võib Veebisaidilt kaebuse alusel eemaldatud Sisu uuesti Veebisaidile lisada või sellele juurdepääsu taastada juhul, kui Haldajale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse kohta Lepingule, Kasutustingimustele, Turismiinfosüsteemis kehtivale heale tavale või õigusaktidele (näiteks autori kirjalik nõusolek foto kasutamiseks Veebisaidil jms).

8. Intellektuaalse omandi õigused

8.1. Turismiinfosüsteem ja selle mis tahes osad võivad olla kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad Haldajale, tema litsentsiandjatele, Kasutajatele või kolmandatele isikutele.
8.2. Haldaja annab Kasutajale, sh juriidilisest isikust Kasutajale oma igapäevases majandustegevuses, tasuta lihtlitsentsi Turismiinfosüsteemi kasutamiseks informatsiooni saamise ja edastamise eesmärgil kogu maailma territooriumil ulatuses, milles vastavad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad või on litsentsitud Haldajale ja kuni nende kehtivuse lõppemiseni, ühel või mitmel järgmistest tavapärase kasutamise viisidest:
   8.2.1. sirvida Veebisaidi lehekülgi ja tutvuda Veebisaidil kättesaadavaks tehtud Sisuga;
   8.2.2. teostada Veebisaidil päringuid Andmebaasi selleks Haldaja poolt ettenähtud spetsiaalse tehnilise lahenduse kaudu;
   8.2.3. lisada Veebisaidile Sisu selleks Haldaja poolt ettenähtud spetsiaalse tehnilise lahenduse kaudu;
   8.2.4. laadida alla, salvestada oma arvutisse ja printida Veebisaidil kättesaadavaks tehtud Sisu selleks Haldaja poolt ettenähtud spetsiaalse tehnilise lahenduse kaudu;
   8.2.5. edastada Veebisaidil kättesaadavaks tehtud Sisu kolmandatele isikutele väljaspool Veebisaiti selleks Haldaja poolt ettenähtud spetsiaalse tehnilise lahenduse kaudu.
8.3. Turismiinfosüsteemi intellektuaalse omandi õiguste kasutamise viis on piiratud Kasutustingimustes selgelt lubatud juhtudega. Muudel juhtudel tuleb Turismiinfosüsteemiga seotud intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks küsida vastava õiguste omaja luba.
8.4. Kasutaja peab küsima Haldajalt eelneva nõusoleku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Kasutaja soovib:
   8.4.1. anda Turismiinfosüsteemi kasutamiseks all-litsentse, v.a Turismiinfosüsteemi kasutamise lubamiseks Kasutaja nimel;
   8.4.2. töödelda Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa või luua nende põhjal uusi objekte, v.a Turismiinfosüsteemi kaudu õiguspäraselt kättesaadava avaliku teabe kasutamiseks;
   8.4.3. Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, üldsusele kättesaadavaks teha, lülitada teistesse andmebaasidesse või kasutada muul moel, mis väljub Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa tavapärase kasutamise piiridest, v.a kui vastava osa intellektuaalse omandi õiguste omaja on andud selleks oma nõusoleku.
8.5. Kui Kasutaja lisab Turismiinfosüsteemi Sisu, siis peab Kasutaja tagama, et ta omab vastavaid intellektuaalse omandi õigusi Sisule või tal on vastavate intellektuaalse omandi õiguste omaja luba, nii et Sisu oleks võimalik õiguspäraselt Turismiinfosüsteemi lisada ja Turismiinfosüsteemis kasutada kooskõlas Kasutustingimustega.
8.6. Kui mõni Sisu intellektuaalse omandi õiguste omaja kuulub mis tahes autoreid või esitajaid ühendavasse kollektiivse esindamise organisatsiooni või on sõlminud esinduslepingu vastava agentuuri või muu sarnase esindusorganisatsiooniga, mis omab mis tahes intellektuaalse omandi õigusi Sisu suhtes või millel on õigus esindada eelnimetatud isikuid seoses nende intellektuaalse omandi õiguste teostamisega Sisu suhtes, siis peab Kasutaja tagama, et ta on selle organisatsiooniga sõlminud vajalikud kokkulepped, nii et vastavat Sisu ja sellega seotud intellektuaalse omandi õigusi oleks võimalik kasutada Turismiinfosüsteemis kooskõlas Kasutustingimustega. Vastasel korral on Haldajal õigus sõlmida ise vajalikud kokkulepped otse asjakohase organisatsiooniga või Leping viivitamatult ühepoolselt lõpetada, esitades Kasutajale vastava avalduse.
8.7. Lepingu sõlmimisega annab Kasutaja Haldajale tasuta ülemaailmse lihtlitsentsi Kasutaja lisatud Sisu ja nendega seotud intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks koos all-litsentseerimise õigusega samadel tingimustel käesoleva litsentsi tingimustega, kuid ilma piiranguteta kolmandate isikute või kasutatavate tehnoloogiate suhtes, turismiekspordi suurendamise ja siseturismi arendamise eesmärgil, sh uurimisprojektide läbiviimiseks, ärilise kasu saamiseks ja müügi edendamiseks, kuni vastavate intellektuaalse omandi õiguste kehtivuse lõppemiseni. Litsents hõlmab kasutamist ka mis tahes uutel platvormidel, uutes tehnoloogiates või muudes teenuse osutamise vormides, mida Haldaja võib tulevikus Turismiinfosüsteemiga siduda (näiteks puutetundlikud kioskid, veebilahendused mobiiltelefonile ja tahvelarvutile, mobiilirakendused jms). Selle litsentsi alusel on Haldajal õigus Kasutaja lisatud Sisu:
   8.7.1. reprodutseerida (kopeerida) – teha Sisust või selle osast ühe või mitme ajutise või alalise koopia otseselt või kaudselt mis tahes vormis või mis tahes viisil, sh Turismiinfosüsteemis talletamiseks;
   8.7.2. levitada – võõrandada Sisu koopiaid või anda Sisu kasutada üldsusele või mis tahes kolmandatele isikutele, sh jagada Sisu koopiaid teiste veebilehekülgede, portaalide ja infoteenustega, tingimusel et need kolmandad isikud on nõustunud Kasutustingimustega;
   8.7.3. tõlkida – koostada, avaldada ja täiendada Sisu tõlkeid erinevatesse teistesse keeltesse;
   8.7.4. töödelda – muuta, kohandada, toimetada, täiendada, parandada, lisada sellele teisi objekte (illustratsioone, kommentaare, selgitusi, uusi osasid jms) ja luua Sisu edasiarendamise teel uusi objekte (sh Sisu kogumikke, tuletatud teoseid, andmebaase, kollektiivseid teoseid, ühiseid teoseid jne). Töötlemiseks loetakse muuhulgas fotode mõõtude ja muude parameetrite muutmine, failinime muutmine, foto kvaliteedi tõstmine, vesimärgi lisamine, tekstides kirjavigade ja faktiliste andmete parandamine jms;
   8.7.5. süstematiseerida ja koondada kogumikesse – analüüsida ja korrastada Sisu, lisada see Andmebaasi ning koostada ja välja anda Sisu kogumikke;
   8.7.6. eksponeerida – Sisu üldsusele vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil näidata;
   8.7.7. edastada – edastada Sisu raadio, televisiooni ja satelliidi kaudu ning taasedastada kaabellevivõrgu kaudu, samuti suunata teos üldsusele muude tehnikavahendite vahendusel;
   8.7.8. üldsusele kättesaadavaks teha (edastada Internetis) – teha Sisu üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad Sisu kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal;
8.8. Kui Kasutaja on Sisu lisamisel Turismiinfosüsteemis ära määratlenud Sisu autori nime, Sisu pealkirja (nimetuse) ja/või Sisu avaldamisallika, siis on Haldaja kohustatud neid selle Sisu juures kajastama. Haldaja ei vastuta Kasutaja määratletud Sisu autori nime, Sisu pealkirja (nimetuse) ja/või Sisu avaldamisallika täpsuse, õigsuse, täielikkuse ega asjakohasuse eest. Võttes arvesse autoriõiguse seaduse § 12 lg 2 on autoril õigus otsustada, kas ja millisel viisil oma teost tähistada, siis peab Kasutaja tagama, et Sisu autori isikuandmeid töödeldakse Sisu autori vastavasisulisel nõusolekul ja Sisu tähistatakse autori poolt ettenähtud viisil.
8.9. Kasutaja nõustub ja kinnitab Lepingu sõlmimisel ja igakordsel Kasutustingimustega nõustumisel, et:
   8.9.1. ta on teadlik Haldaja intellektuaalse omandi õigustest ning ta ei riku Haldaja intellektuaalse omandi õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda;
   8.9.2. talle kuuluvad muud intellektuaalse omandi õigused tema poolt Turismiinfosüsteemi lisatud Sisule või tal on muu õiguslik alus selle Sisu lisamiseks Turismiinfosüsteemi;
   8.9.3. ta kasutab teiste Kasutajate poolt Turismiinfosüsteemi lisatud Sisu kooskõlas Kasutustingimuste ja õigusaktidega.
8.10. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Turismiinfosüsteemi lisatud või seal avaldatud Sisu intellektuaalse omandi õiguste kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele põhjustatud kahjulike tagajärgede, sh tekitatud kahju eest, kui Haldaja tegi kõik temalt mõistlikult oodatava, et selliseid tagajärgi ära hoida või vähendada. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.

9. Kasutajate-vahelised tehingud

9.1. Haldaja ei osale ise (näiteks agendi, maakleri, komisjonäri, esindajana või muul viisil) reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Veebisaidil avaldatud info, reklaami, turundusinfo, kommertsteadaannete ja pakkumiste tulemusel Kasutajate vahel, v.a kui Kasutustingimustes on tehtud vastav erand. Veebis kuvatud hinnad on kehtestanud juriidilisest isikust professionaalsed teenuseosutajad. Anname endast parima, et veebis olev teave alati ajakohasena hoida, kuid täpsema info saamiseks pöördu palun teenuseosutaja poole.
9.2. Kasutajad sõlmivad tehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad täies ulatuses ise nende vahel sõlmitud tehingute täitmise eest, v.a kui Kasutustingimustes on tehtud vastav erand.
9.3. Kui Kasutajat esindab tehingu sõlmimisel teine isik, siis vastutab Kasutaja selle eest, et see teine isik oleks kolmandatele isikutele selgelt äratuntav kui Kasutaja esindaja ja et tema esindajal oleksid tehingu sõlmimiseks vajalikud volitused.
9.4. Haldaja ei vastuta:
   9.4.1. Kasutajate vahel lepingu läbirääkimiste, sõlmimise ja täitmise eest, sealhulgas (kuid mitte ainult) tasumise, kaupade kohaletoimetamise, teenuse osutamise, lepingutingimustele vastavuse, garantiide jm Kasutajate vahelise lepingu tingimuste eest;
   9.4.2. Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest;
   9.4.3. kui Kasutaja muudab tema poolt Turismiinfosüsteemi lisatud infot, reklaami, turundusinfot, kommertsteadaandeid või pakkumisi.

10. Isikuandmete kaitse

10.1. Haldaja on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja. Haldaja võib Teenuse osutamise käigus koguda Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutavate füüsiliste isikute Isikuandmeid füüsilise isiku poolt antud nõusoleku alusel. Haldaja kogub Isikuandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ning muul moel Veebisaidi kasutamisel vastavalt Kasutustingimustele. Kõigi Teenuste osutamisel salvestab Haldaja Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutava füüsilise isiku arvuti IP-aadressi infosüsteemi turvalisuse ja Teenuse Kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.
10.2. Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutav füüsiline isik annab Lepingu sõlmimisega Haldajale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja mahus. Kasutajal või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutaval füüsilisel isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, pöördudes selleks Haldaja poole. Nõusoleku tagasi võtmisel ei ole füüsilisest isikust Kasutajal võimalik Turismiinfosüsteemi kasutada.
10.3. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus igal ajal nõuda tutvumist tema kohta kogutud Isikuandmetega või nõuda nende parandamist või nõuda nende töötlemise piiramist või nõuda nende ülekandmist või esitada vastuväiteid nende kasutamisele või nõuda nende töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Kui ilma selliste Isikuandmeteta ei ole võimalik Kasutajale Teenuseid osutada, siis loetakse, et Kasutaja on Isikuandmete töötlemise lõpetamise, kustutamise või sulgemise nõude esitamisega ühtlasi esitanud Lepingu ühepoolse lõpetamise avalduse ning Haldajal on õigus lõpetada Kasutajale vastavate Teenuste osutamine. Eelnimetatud Isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
10.4. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus oma andmete töötlemise kohta esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.
10.5. Haldaja säilitab saadud teabe Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutava füüsilise isikuga suhtlemise kohta ja toimingute kohta Turismiinfosüsteemis elektroonilisel kujul kuni 5 aastat, kuid teeb neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
10.6. Kõnealuseid Isikuandmeid kasutab Haldaja:
   10.6.1. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks;
   10.6.2. Teenuste osutamiseks ja selle paremaks planeerimiseks;
   10.6.3. Kasutajate segmenteerimiseks ja Teenuste personaliseerimiseks;
   10.6.4. Turismiinfosüsteemi turvalisuse suurendamiseks;
   10.6.5. kindlate Haldaja koostööpartnerite teenuste ja kaupade tutvustamiseks ning pakkumiseks;
  10.6.6. Kasutaja vajaduste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Turismiinfosüsteemi uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumisele;
  10.6.7. oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad õigusaktidest (näiteks andmete edastamine uurimisasutusele jms);
  10.6.8. oma rikutud õiguste kaitsmiseks (näiteks andmete edastamine Haldajat esindavale advokaadile jms).
10.7. Haldaja ei edasta Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutava füüsilise isiku kohta saadud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui sellele on Kasutustingimustes või Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee avaldatud andmete töötlemise tingimustes viidatud. Näiteks edastab Haldaja Kasutaja andmeid:
   10.7.1. Veebisaidil üldsusele, kui Kasutaja on sellised andmed ise märkinud kasutajakonto kaudu oma kontaktandmeteks ja lubanud nende avaldamist;
   10.7.2. regionaalsetele esindajatele, nõustajatele ja koostööpartneritele Turismiinfosüsteemi või selle osade haldamiseks;
   10.7.3. eelnevalt anonümiseeritud kujul turu-uuringute läbiviimiseks, turismiekspordi suurendamise ja siseturismi arendamise võimaluste analüüsiks ja Turismiinfosüsteemi turunduseks (nii vahetult kui ka sidekanalite teel).
10.8. Haldaja ei kasuta Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutava füüsilise isiku kohta saadud kontaktandmeid Turismiinfosüsteemi kasutamisega mitteseotud info edastamiseks, samuti ei lisata neid andmeid ilma Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutava füüsilise isiku nõusolekuta Turismiinfosüsteemiga mitteseotud postitusnimekirjadesse.
10.9. Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutav füüsiline isik võib soovi korral keelduda Haldaja poolt saadetavast infost, reklaamist, turundusinfost, kommertsteadaannetest ja pakkumistest, saates Haldajale vastavasisulise avalduse.
10.10. Kasutajal või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutaval füüsilisel isikul on õigus näha Haldaja käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja nõuda andmete parandamist.
10.11. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.
10.12. Isikuandmete töötlemine osas, milles see siin ei ole reguleeritud, kohaldatakse www.eas.ee veebilehel avaldatud andmete töötlemise tingimusi.

11. Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kvaliteet ning kättesaadavus

11.1. Turismiinfosüsteem ja Teenused toimivad „nii nagu on" põhimõttel.
11.2. Haldaja uuendab pidevalt Turismiinfosüsteemi toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et parandada Teenuste kvaliteeti ning lisab Turismiinfosüsteemile uusi funktsionaalsusi.
11.3. Kasutaja nõustub ja kinnitab Lepingu sõlmimisel ja igakordsel Kasutustingimustega nõustumisel, et:
   11.3.1. Teenuste ning Turismiinfosüsteemi vorm ja iseloom võivad aeg-ajalt muutuda ja uueneda ilma ette teatamata;
   11.3.2. Haldaja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste või nende mis tahes osa osutamise omal äranägemisel hooldus- ja/või arendustööde teostamiseks, teatades sellest ette Veebisaidil kasutajakonto vahendusel vähemalt kolm tööpäeva;
  11.3.3. Osa Teenuseid ja Turismiinfosüsteemi funktsionaalsust võib teatud aja pärast kaduda;
  11.3.4. Haldaja võib võtta lisaks Veebisaidile kasutusele ka muid platvorme ja tehnoloogiaid ning neid Turismiinfosüsteemiga siduda (näiteks puutetundlikud kioskid, veebilahendused mobiiltelefonile ja tahvelarvutile, mobiilirakendused jms);
  11.3.5. Haldajal on õigus Teenuste osutamine ja Turismiinfosüsteemi haldamine ning arendamine lõpetada kooskõlas õigusaktidega.
11.4. Haldaja ei vastuta:
  11.4.1. Teenuste või nende mis tahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldus- ja/või arendustööde raames;
  11.4.2. kui Kasutaja mobiilsideoperaator, internetiteenuse pakkuja või muud side- ja telekommunikatsiooniettevõtjad ei võimalda Kasutajale ligipääsu Turismiinfosüsteemile või Teenuse kasutamist;
  11.4.3. Kasutaja riistvaras, seadmetes või nendes sisalduvas tarkvaras esinevate vigade, kahjustuste või Teenuse kasutamiseks sobimatute seadistuste ega sellega Kasutajale kaasnevate tagajärgede, sh tekitatud kahju eest;
 11.4.4.  Arvustuste eest, mis on kogutud ja töödeldud TripAdvisori pool. Link TripAdvisori arvutustele on lisatud Veebilehe objektide juurde.

12. Otsingutulemuste kuvamine ja parameetrid

12.1. Kasutaja saab Veebisaidil otsingut teostada Veebisaidi päises asuvas otsinguaknas, otsingu üldlehel, kaardirakenduses ning teatud sisulehtedel ja teemalehtedel. Otsinguaknas, otsingu üldlehel ja kaardirakenduses saab otsingut teostada nii märksõnaotsinguga kui objektide kategooriate valimise ja filtreerimisega. Sisulehtedel ja teemalehtedel saab otsingut teostada kategooriate valimise ja filtreerimisega.

12.2. Märksõnaga otsingu teostamisel on otsingutulemuste järjestusel kindlad märksõnakohased reeglid, et Kasutajale kuvada võimalikud täpsed tulemused ning eeliskuvamist ei rakendata. Otsingukasti saab sisestada otsingusõna ja süsteem pakub vasteid Kasutaja poolt sisestud tekstile, seejuures kuvab süsteem nn autocomplete otsinguga tulemusi, st 10 esimest kõige täpsemat tulemust. Kasutajal on võimalik liikuda edasi kõikide tulemuste kuvamiseks otsingu üldlehele.

12.3. Objektide kategooriate valimisel ja filtreerimisel kehtivad tulemuste järjestamisel järgmised eeliskuvamise reeglid:

  1. Kvaliteedimärgiseid (Ehe, Green Key, White Guide Nordic, Silverspoon, Eesti Kämpingute Liit, Michelin tärnid, hotellide ja motellide tärnid) omavad objektid;
  2. Kõik ülejäänud objektid.

12.4. Igas 12.3.1-12.3.4 järjestuses toodud objektide grupis sees toimub omavahel objektide kuvamine random ehk suvaliselt muutuvas järjekorras (objektide järjekord grupis muutub lehebrauseri värskendamisega).

13. Haldaja õiguskaitsevahendid

13.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Turismiinfosüsteemis kehtivaid häid tavasid, Haldaja või tema esindajate poolt kehtestatud juhendeid või nende antud täiendavaid juhiseid või õigusakte, on Haldajal õigus sõltuvalt rikkumise raskusastmest ajutiselt:
   13.1.1. piirata Kasutaja kasutusõiguseid Turismiinfosüsteemi või Teenuste kasutamiseks;
   13.1.2. blokeerida Kasutaja kasutajakonto Veebisaidil;
   13.1.3. tõkestada Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutava füüsilise isiku arvuti IP-aadressilt juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale;
  13.1.4. anda mõistlik täiendav tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks ja selle mittetäitmisel Leping lõpetada.
13.2. Kui Kasutaja korduvalt või muul moel oluliselt rikub Kasutustingimusi, on Haldajal õigus:
   13.2.1. keelata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine;
   13.2.2. kustutada Kasutaja kasutajakonto Veebisaidil;
   13.2.3. Kasutaja või tema nimel Turismiinfosüsteemi kasutava füüsilise isiku arvuti IP-aadressilt juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale;
   13.2.4. Leping lõpetada ilma ette teatamata.
13.3. Muuhulgas on Haldajal õigus tõkestada juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale isikul, kes kasutab Turismiinfosüsteemi ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes.
13.4. Haldaja võib rakendada ka muid Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides ettenähtud õiguskaitsevahendeid.
13.5. Kui Haldaja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, Sisule, oma kasutajakonto andmetele või mis tahes muule Turismiinfosüsteemi osale.

14. Haldaja vastutuse üldised piirangud

14.1. Haldaja ei vastuta:
   14.1.1. Turismiinfosüsteemis või selle vahendusel toime pandud või kestva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks. Kui Haldaja saab teada Turismiinfosüsteemis või selle vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, teeb ta kõik temalt mõistlikult oodatava, et selline rikkumine lõpetada ja selle tagajärjed kõrvaldada;
   14.1.2. kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Turismiinfosüsteemist õigustrikkuva Sisu või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või Turismiinfosüsteemile), kui see oli vajalik Haldajale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et Sisu või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega;
   14.1.3. Teenuste, Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Haldajast ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, välgutabamus, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) esinevad tehnilised tõrked, küberrünnakud jne;
   14.1.4. muudel Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides toodud juhtudel.

15. Lõppsätted

15.1. Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
15.2. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks õigusaktidega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
15.3. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus.
15.4. Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest sellest taganeda.
15.5. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Turismiinfosüsteemi arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta, kui:
   15.5.1. seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises;
   15.5.2. uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine;
   15.5.3. Kasutajate pidevad kaebused;
   15.5.4. Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt;
   15.5.5. vajadus Isikuandmete kaitse tõhustamiseks;
   15.5.6. muudatused Haldaja töökorralduses, pädevuses või volitustes;
   15.5.7. tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Turismiinfosüsteemi haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust.
15.6. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muutustest Veebisaidi vahendusel vähemalt kaks nädalat enne muudatuste nõustumist. Haldaja võib teavitada Kasutustingimuste muutustest iga Kasutajat eraldi e-posti teel, kuid ei vastuta e-kirja kättetoimetamise eest, kui Kasutaja antud e-postiaadress ei toimi või kui esinevad muud Kasutajast tulenevad tõrked e-posti vastuvõtmisel.

Viimati muudetud: 10.07.2023