Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine on üks turisminõudluse suurendamise meetme alategevusest. Meetme eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvaheline atraktiivsus turismisihtkohana.

Rakendajaks on EASi turismiarenduskeskus ehk toetusi sektorile selle raames ei jagata.

Tegevuste tulemusena:

  • suureneb prioriteetsetelt välisturgudelt välisturistide ja siseturistide ööbimiste arv majutusettevõtetes;
  • suureneb prioriteetsete sihtturgude lõpptarbijate teadlikkus turismiettevõtjate poolt pakutavatest teenustest ja Eesti turismivõimalustest;
  • suureneb sihtturgude reisikorraldusega seotud ettevõtjate teadlikkus Eesti turismitoodetest ja turismiettevõtjate poolt pakutavatest teenustest;
  • suureneb Eesti kui reisisihi tuntus ja meediakajastuste arv rahvusvahelises meedias;
  • paraneb külastajate rahulolu turismiinfo kättesaadavusega reisi planeerimisel ja reisil viibides;
  • paraneb turismiettevõtjate ekspordivõimekus, teadlikkus turutrendidest, prioriteetsete sihtturgude nõudlusest ja arenguvõimalustest;
  • suureneb avaliku ja erasektori koostöö Eesti turismivõimaluste tutvustamisel;
  • paraneb Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha maine.

Tegevuste ja kulude abikõlblikkuse periood algas 1. jaanuaril 2015 ja lõpeb 31. detsembril 2023.

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine eelarve on 27 200 000 eurot, millest 21 200 000 eurot (77,94%) moodustavad Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid ja 6 000 000 eurot (22,06%) riiklik kaasfinantseering.

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise raames viib EASi turismiarenduskeskus läbi järgmisi tegevusi:

Turundus prioriteetsetel sihtturgudel. Turundus tõstab sihtturgude tarbijate ja reisikorraldajate teadlikkust Eesti turismivõimalustest ning kasvatab sihtturgudel nõudlust Eesti turismitoodete järele. Eesti kui turismisihtkoha kuvandi loomisel teeme koostööd Eesti kui investeerimis-, õppimis-, ja töötamissihtkoha turundamisega. Tegevused valitakse, lähtudes sihtturgude strateegiatest, ning tegevused jagunevad müügiedendus- ja lõpptarbijale suunatud tegevusteks.

Siseturismi edendamineTurundus on suunatud lõpptarbijale ning sellega tõstetakse kohalike elanike teadlikkust Eestist kui puhkuse veetmise sihtkohast. Keskendume nõudluse suurendamisele madalhooajal ning väljaspool Tallinna asuvatele turismitoodete järele.

Konverentsi- ja äriturismi turundus. Prioriteetseteks turgudeks on lähiturud (Soome, Venemaa, Skandinaavia, Balti riigid), aga ka Belgia, Holland, Šveits, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Austria, Skandinaavia, Venemaa, Itaalia, Hispaania.

Eesti turismi turunduskontseptsiooni arendamine ja strateegiline partnerlus. Loome prioriteetsetest sihtturgudest lähtuvaid töövahendeid (esitlused, turundusmaterjalid, stilistika ja sõnumite kasutamise põhimõtted). Strateegilist partnerlust rakendatakse ettevõtjate ja organisatsioonidega, kelle toode või teenus pakub lisaväärtust Eesti kui reisihi tutvustamisel.

Turismi arenguvõimaluste seire ja analüüs. Teeme uuringuid turismisektori hetkeolukorra ja arenguvõimaluste hindamiseks, analüüsime nõudlust ja eri segmentide vajadusi prioriteetsetel sihtturgudel, et koguda sisendit teenuste arendamiseks.
Uudiskiri