Turismikompetentside arendamine

Valdkonna ettevõtetes töötab ligi 28 000 töötajat (66% toitlustus, 24% majutus) ehk umbes 4% kõigist hõivatutest Eestis. 80% valdkonna ettevõtetest on kuni 9 töötajaga mikroettevõtted. Statistiliselt on piisavalt koolilõpetajaid, kuid probleemiks on ametialade madal maine, ebakorrapärane tööaeg, ebapiisav kvalifikatsioon (eelkõige keeleoskus). OSKA prognoosi kohaselt kasvab hõivatute arv lähema 10 a perspektiivis võrreldes baasperioodiga (2014‒2016) tagasihoidlikult (2%). Sise- ja välisturismi jätkuva kasvust tulenevalt vajab valdkond igal aastal kokku umbes 500 uut põhikutsealade töötajat, sh 110 majutuse, 360 toitlustuse ja 25 turismi põhikutsealadele.

Kaasaegne turismiharidus aitab mitmekesistada maapiirkondade ettevõtlust ning edendada lisandväärtust loovaid tegevusi ja valdkondi.

  • Soodustame hariduse ning erialase täiendõppe andmist turismivaldkonnas. Aitame kaasa lahendustele, mis parandavad vajalike teadmiste ja oskustega spetsialistide kättesaadavust, sh paindlikud õppevõimalused nt õpiampsude näol.
  • Teeme koostööd turismihariduse programmide kaasajastamiseks, et see arvestaks uute tehnoloogiate, töökohtade ja töö olemuse muutusega seonduvaid oskusi ja teadmisi. Peame oluliseks rõhuasetust turismiettevõtluse õppele ning ettevõtluskogemuse omandamisele, kaasates senisest enam ettevõtjaid lektoritena ning praktika pakkujatena.
  • Teeme koostööd erialaliitude, turismiharidust andvate kutse- ja kõrgkoolidega turismihariduse kvaliteedi arendamisel, et edendada turismivaldkonna mainet ja populariseerida turismialadel töötamist.