Hea Eesti turismi edendaja

Sinu ees on peatükid, mis tutvustavad, millised võiksid olla Eesti turismi järgmised neli aastat. Turismirahvas on seda plaani aastaid harjunud nägema riikliku turismiarengukava nime all, nüüd sai plaani nimeks valitsuse 05.09.2019. a otsusega turismi programm 2021-2024. Programm koostatakse kooskõlas eelarvestrateegia perioodiga.

Turismi osa Eesti majanduses ja turismiteenuste eksport on järjepidevalt kasvanud ning riiklik planeerimine arvestab seekord rohkem kui varem turismi põimumist teiste majandusvaldkondadega. Programmi koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös EASi turismiarenduskeskusega ja sektori peamiste partneritega. Kaasa saavad rääkida kõik, keda turismi areng puudutab ja kellele see korda läheb, alates turismiettevõtjast erialaliitude ja piirkondlike organisatsioonide esindajateni. 

Et oleks hõlpsam kaasa rääkida just endale olulises valdkonnas, jagasime suure plaani peatükkideks. Iga alajaotuse all on võimalik esitada oma kommentaar: juhtida tähelepanu tegevustele, mis samuti ootavad selles valdkonnas ettevõtmist, ja argumenteerida.

Ootame tagasisidet ja kommentaare 28. augustini 2020.

Eesti turismi visioon 2035

Turismi arengu pikaajaliseks visiooniks on jätkusuutlik elu kogu Eestis, mille üle kohalikud on uhked ja mida väliskülalised hindavad.

Eesti turismi arendamine peab toetama kohalikele kogukondadele atraktiivse elukeskkonna säilitamist ja loomist, mis tagab positiivse eluhoiaku ning seeläbi positiivse külastuskogemuse, turismitulu kasvu ja kestliku turismi Eesti piirkondades.

Lähtudes strateegiast „Eesti 2035“ on aastal 2035 Eesti kultuur, looduslik ja loodud ruum kõigis Eesti piirkondades väärtustatud, autentne ja ligipääsetav ning Eesti inimesed, kogukonnad ja ettevõtted loovad ning ekspordivad kõrge lisandväärtusega turismitooteid ja -teenuseid.

Läbivaks põhimõtteks on turismi kestlik ehk majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutlik arendamine, mis tagab Eesti turismi pikaajalise konkurentsivõime ja turismisihtkohtade elujõulisuse. 

Lähtudes kestliku majandamise põhimõttest ning Eesti väliskülastuste struktuurist, ei saa meie tulevik seisneda ainult kvantiteedis, sh esmakülastajate numbrite mitmekordistamises, vaid eri külastajasegmentidele kvaliteetse külastuskogemuse loomises, mis pikendab külastusi ning tekitab korduvkülastusi nii samadesse kui ka teistesse Eesti piirkondadesse. 

Visiooni elluviimiseks on turismi programmi üldeesmärk:

Eesti on turismisihtkohana ligipääsetav ja väärtustatud, turismisektori ettevõtjad on edukad, sihtkohad üle Eesti on elujõulised.

Üldeesmärgist lähtuvalt on programmi alaeesmärgid:

  • Eesti on ligipääsetav ja nutikas reisisihtkoht, kus on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline turismiettevõtlus.
  • Eestis on strateegiliselt juhitud sihtkohad ja mitmekesiste elamustega eristuvad külastajateekonnad.
  • Eesti on väljapaistva kliendikogemusega rahvusvaheliste konverentside ja äriturismi sihtkoht ning suursündmuste toimumispaik.