Tuntuse suurendamise tegevuste aluseks on Eesti turismi turunduskontseptsiooni eesmärgid:

  • soodustada esmakülastusi kaugematelt ja korduvkülastusi lähiturgudelt,
  • suurendada külastusi väljaspool kõrghooaega,
  • pikendada Eesti-külastuste kestust,
  • laiendada kliendibaasi eri vanuses ning nõudlikumate ja maksejõulisemate reisijatega.

Eesmärkide täitmisel juhindub EASi turismiarenduskeskus Eesti riiklikust turismiarengukavast 2014–2020 ja selle rakendusplaanist 2014–2017, kus on toodud esmatähtsad sihtturud nii lähinaabrite kui ka kaugturgude seas. Need on turud, millel on suurim potentsiaal tuua turundusinvesteeringutelt tulu.  

Sihtturgude jaotus:

  1. Esmase tähtsusega: Soome, Venemaa, Läti
  2. Teisese tähtsusega: Rootsi, Norra, Saksamaa, Suurbritannia
  3. Siseturism
  4. Kaugturud: Hiina, Jaapan, USA

Teistel turgudel riik Eesti kui reisisihi tuntust suurendavate tegevuste raames kandvat rolli ei võta. Juhul kui Eesti turismiettevõtjatel on huvi ja valmisolek investeerida, on mõeldavad ühised turundusprojektid.

Lõpptarbijate seas kasvab jätkuvalt iseseisvalt korraldatud reiside osakaal. Seetõttu on naaberriikides fookuses lõpptarbija ja temale suunatud turundus (B2C). Lõpptarbijatele tutvustatakse kliendisegmentidest lähtudes atraktiivseid turismitooteid reklaamide, kontaktürituste, ajakirjanike pressireiside, turismimesside, info levitamise ning suhtekorralduse abil. Turundades edastatakse Eesti turismiettevõtete pakkumisi.

Teisese tähtsusega sihtturgudel ja kaugturgudel suunatakse turundus lisaks lõpptarbijale ka sihtturu reisikorraldajatele ja reisibüroodele (B2B), et laiendada sihtturul Eesti turismiettevõtete tootepakkumist. Olulisel kohal on turundus äriturismi valdkonnas. Peamised tegevused on infopäevad, seminarid ja workshop’id reisikorraldajatele; reisikorraldajate tootetutvustusreisid; spetsialistide kontaktüritused ja spetsialistide turismimessid.

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamiseks tegeleb turismiarenduskeskus ka sihtturgude uuringutega ja turismi turunduskontseptsiooni arendamisega. Eesti turismiettevõtete pakkumised viiakse lõpptarbijani portaali www.visitestonia.com vahendusel.

EASi turismiarenduskeskuse turismiturunduse meeskonnaga saab ühendust võtta marketing@visitestonia.com.