Turismiettevõtete kestliku arengu mentorteenus - AVATUD

Allikas: Renee Altrov

Kestliku arengu mentorteenus

Mentorteenuse sisuks on ettevõtte/organisatsiooni kestlikkuse hetkeseisu kaardistamine ja teekaardi väljatöötamine.

Tutvu kestliku arengu mentorteenusega

Teenust tutvustav infoseminar toimus 11. jaanuaril 2024. Infoseminari salvestused teemade kaupa:

Mis on kestlikkus?

Kestlikkuse all peame läbivalt silmas ESG kontseptsiooni. ESG tähendab seda, et ettevõte juhib teadlikult enda tegevusega kaasnevaid keskkonnaalaseid (environmental) ja sotsiaalseid (social) mõjusid ning rakendab vastutustundliku ärijuhtimise praktikaid (governance).

Keda ootame osalema?

Vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - sh kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Mentorteenusel osalev ettevõte:


Mentorteenus loob turismiettevõttele väärtust, kui vastate jaatavalt vähemalt ühele küsimusele:

Mentorteenus ei sobi ettevõttele, kellel puudub tahe rakendada ettevõtte äriprotsessides ja turismiteenustes kestlikke põhimõtteid ja kes teadlikult soovib enda tegevusega kasutada ebaausaid võtteid (sh rohepesu).

Ühest ettevõttest ootame mentorteenusel osalema 1-3 ettevõtte esindajat. Osaleva ettevõtte vähemalt üks esindaja peab olema ettevõtte tegevjuht või võtmeisik, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll või isik, kes vastutab ettevõttes tehtavate otsuste eest, mis puudutavad muuhulgas ettevõtte ärimudelit, juhtimiskultuuri ja/või kestlikkusega seotud teemasid.

Teenuses osalemise tingimused

Ettevõttele/organisatsioonile määratakse vähese tähtsusega abi (VTA) 8 467 – 37 454 eurot, mis kujuneb sõltuvalt mentortundide arvust ja kestlikkuse hetkeolukorra kaardistamisest, mille eest tasub EAS 100%, 1000 eurot + KM.

Osalemine eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu, kontrolli VTA jääki Rahandusministeeriumi lehelt. Ettevõtte/organisatsiooni jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud VTA ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. VTAd arvestatakse kontsernipõhiselt.

Teenust saab taotleda jooksvalt 2024. ja 2025. aastal kuni teenuse eelarve täitumiseni.

Mentorteenuse tulemusel on:

Mentorid

Mentorite nimekirjas on 12 erineva profiili ja praktilise kogemusega eksperti. Vaata mentorite nimekirja ja tutvustusi. Mentorteenuse läbiviijaks on BDA Consulting ja Sustinere OÜ.

Taotlemine

Kestliku arengu mentorteenuse taotlemiseks palume täita TAOTLUSVORM.

Visit Estonia projektijuht edastab info koostööpartner BDA Consulting'ule, kes võtab teiega ühendust, et leppida teenuse sobivuse hindamiseks kokku intervjuuaeg, teha praktilised kokkulepped ning täpsustada mentori valik ja mentorlustundide arv.


Info ja küsimuste korral

Liis Läte

kestliku turismi projektijuht

liis.late@eas.ee

+372 529 6343