Uued satelliitarvepidamise näitajad Statistikaametilt - turismimajandus SKT-st 8%

19. jaanuar 2021

2020. a lõpus avaldas Statistikaamet turismi satelliitarvepidamise näitajad 2016. a kohta. Turismi satelliitarvepidamise eesmärk on hinnata turismimajanduse otsest ja kaudset mõju Eesti majandusele (k.a majandusharudele, mis ei ole otseselt turismiga seotud, kuid saavad osa oma tulust turismist). See hõlmab sissetulevat turismi, siseturismi ja seda osa Eesti elanike välisreisidega seotud kulutustest, mis jääb Eestisse.

Põhinäitajad 2016. aasta kohta on järgmised:

* Turismimajanduse osa (ainult otsesed mõjud) SKT-s oli 5,5%,
koos kaudsete mõjudega 8% (2015. a 7,9%).
* Turismi SKP (ainult otsesed mõjud) oli 1,2 miljardit, koos kaudsete mõjudega 1,74 miljardit eurot.
* Turismi osa kogu lisandväärtusest (ainult otsesed mõjud) oli 4,8%, koos kaudsete mõjudega 7,5%. Võrdluseks: näiteks põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi osa kogu lisandväärtuses oli 2,4%, toiduainete, joogi- ja tubakatoodete tootmise osa kogu lisandväärtuses 2%.
* Turismi lisandväärtusest 73% loodi turismile omastes majandusharudes (nt majutus, toitlustus, reisibürood, reisitransport, kultuuritegevus) ning 27% muudes majandusharudes.
* Turismiga (külastajate tarbitud toodete ja teenuste tootmisega) seotud ametikohti oli turismile omastes majandusharudes 23 527 (täistööaja ekvivalendina), neist majutuses 6212, toitlustuses 7253, transpordisektoris 5233 ja reisifirmades 1813. See ei ole ametikohtade arv neis sektorites kokku, vaid ainult külastajate tarbitud toodete ja teenuste tootmisega seotud ametikohtade arv, kuna ka turismile omastes majandusharudes on tavaliselt hõlmatud nii külastajate kui ka mittekülastajate teenindus.

Selgituseks: rahvamajanduse arvepidamise süsteem on raamistik, mille abil kirjeldatakse süstemaatiliselt ja detailselt kogumajandust, selle komponente ja seoseid. Rahvusvaheliste standardite järgi ei klassifitseerita turismi eraldi tegevusalana, kuna see erineb traditsioonilistest tegevusaladest, mida määratletakse vastavalt toodetud kaupadele või teenustele. Turismi määratletakse vastavalt tarbijarühmale (külastajad). Seetõttu on turismi rolli analüüsimiseks rahvamajanduse arvepidamises vaja koostada eraldi turismi satelliitarvepidamine. Seda teeb Statistikaamet MKMi tellimusel vastavalt ÜRO turismi satelliitarvepidamise raamistikule „TSA: Recommended methodological framework 2008“.

Täpsemad andmed: Turismi arengu ülevaated (puhkaeestis.ee)