Temaatilised uuringud

Allikas: Mariann Liimal

Festivalide uuring

Festivalide uuringu eesmärk oli saada ülevaade Eestis toimuvate sündmuste külastajate reisikäitumisest, eelistustest ja rahulolust sündmusel kogetuga. Uuring toimus 2022. aasta aprillist oktoobrini ja selle raames küsitleti 28 festivali külastajaid. Kokku vastas küsimustikule 3650 inimest. Aruandes on esitatud ülevaade uuringu korraldusest ja tulemused nii iga festivali kohta eraldi kui ka kõigi festivalide koondina. Lisaks on välja toodud uuringus osalenud külastajate profiilid ning võrdlusanalüüs nende valikute alusel. Uuringu tegid EASi ja KredExi ühendasutuse tellimusel LevelLab OÜ ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Uuringut kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist. Aruande ning uuringu tulemuste kasutamisel palume viidata, et andmed on kogutud „Festivalide uuringu“ raames ja viidata rahastusallikale ning uuringu teostajatele.

Rahvusvaheliste diginomaadide uuring

2021. a sügisest 2022. a kevadeni viis turismiosakond koostöös Loovusaidaga läbi uuringu, et analüüsida rahvusvaheliste diginomaadide ehk välisturistide, kellel on potentsiaal teha kaugtööd Eestis, ootusi ja nõudlust, ning Eestis tegutsevate turismiettevõtete pakkumise potentsiaali.

Tallinna linna turismiandmed

Eesti turismisektori digitaalsete lahenduste kasutamise uuring

Märtsis-aprillis 2021 viis turismiosakond läbi küsitluse Eesti turismisektoris kasutatavate digilahenduste kohta. Küsitluse eesmärk oli kaardistada turismiettevõtete digitaalsete lahenduste kasutamine ja saada ülevaade peamistest takistustest ettevõtete digitaliseerituse tõstmisel.

Uuring "Päranditurism Eestis: potentsiaal ja arenguvõimalused" (2021)

Eesmärk oli kaardistada Eesti rikkaliku ajaloo- ja kultuuripärandi võimalusi rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismitoodete sünniks. Töö teostasid oli Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut ning Viljandi Kultuuriakadeemia, koostööpartneriks Eesti Rahvaluule Arhiiv. Uuring valmis Eesti Teadusagentuuri programmi RITA rahastusel.

COVID-19 mõju turismile ja võimalikud turismi arengu stsenaariumid (2021)

Uuring COVID-19 majandusmõjust turismisektorile on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud Tartu Ülikooli uuring, mis valmis 25.03.2021. Uuringu eesmärk oli saada teada COVID-19 majandusmõju, analüüsida kvalitatiivselt turismivaldkonna võimalikke arengustsenaariume COVID-19 kriisi järel ja kaardistada, mida peaks Eesti turismisektori arendamiseks lähi- ja pikemas perspektiivis tegema.

Restart 2021 uuring

Välisekspert Noel Toolani strateegiline nägemus ja soovitused Eesti turismisektori kriisist väljumiseks keskpikas perspektiivis.

Sise- ja väliskülastajate statistika omavalitsustes 2017. ja 2018. aastal

Mobiilpositsioneerimise andmete põhjal koostatud kaardirakenduses on toodud sise- ja väliskülastajate statistika omavalitsustes 2017. ja 2018. aastal. Kaardirakendused näitavad 2 liiki andmeid:

KÜLASTAJAD – andmed on kuude kaupa ja aasta kohta kokku (2017 ja 2018):
  • Väliskülastajad 18 riigist: % Eestis käinud väliskülastajatest, kes külastas antud sihtkohta (protsendina).
  • Siseturistid: sihtkohta külastanute arv (absoluutarvuna).
  • Iga sihtkoha puhul saab vaadata ka külastuste jagunemist ööbimise järgi: a) ööbimisega reis, millel ööbiti antud sihtkohas; b) ööbimisega reis, millel ööbiti mõnes teises sihtkohas; c) ühepäevareis.
TEEKONNAD SIHTKOHTADE VAHEL – kuude kaupa (2017 ja 2018):
  • Väliskülastajad 18 riigist: % antud sihtkohta külastanutest, kes külastas sel teekonnal teisi sihtkohti (protsendina).
  • Siseturistid: antud sihtkohta külastanute arv, kes külastas sel teekonnal teisi sihtkohti (absoluutarvuna).
  • On võimalik vaadata teekondi enne ja pärast antud sihtkoha külastust eraldi (või mõlemaid koos).
NB! Sihtkoha külastus tähendab seal viibimist vähemalt 2 tundi.

Interaktiivne kaardirakendus koos lisamaterjalide ja juhenditega

Turismiuuringud Eestis 2014-2020