Allikas: Taaniel Malleus

Millest räägib Soome elanike värske reisiuuring?

Soome elanikkonna reisiuuringust ilmneb, et tervelt 71% uuringus osalenud soomlastest plaanib lähema aasta jooksul Eestisse vabaaja reisile tulla.

Veebiküsitluse viis EASi ja KredExi ühendasutuse tellimusel 2023. aasta novembris läbi osaühing RAIT Faktum. Osalemise kutse saadeti 18-79-aastastele Soome elanikele, uuringu lõplik valim kujunes neist, kes vastasid, et kavatsevad lähema kolme-nelja aasta jooksul teha puhkusereise välismaale.
Jaatavalt vastanuilt päriti nende varasemate Eestisse reisimise kogemuste kohta. Samuti küsiti, kas neil on huvi lähiajal Eestisse tulla, mis on need põhjused, miks Eestisse ja Tallinnast väljapoole reisimine huvitab või ei huvita ning milline on soomlaste hinnangul Eesti kui puhkesihtkoha maine.

Uuringust tuli välja, et üle poole vastanuist on käinud Eestis vähemalt kuus korda, kusjuures kolmandik suisa üle kümne korra ja veerand vastanuist 3-5 korda. Joonistus välja seaduspära, et mida lähemal Eestile, seda suurem on antud regiooni elanike seas nende osatähtsus, kes Eestis on korduvalt käinud.
35% uuringus osalenutest külastas Eestit viimati viimase 12 kuu jooksul ja 21% käis siin aasta-kaks tagasi. See tähendab, et üle poole (56%) käis Eestis suhteliselt hiljuti ehk viimase kahe aasta jooksul. Ühendasutuse turismiosakonna uuringute koordinaatori Piret Kallase sõnul reisivad kõrgema sissetulekuga inimesed üldiselt rohkem, sh ka lähiriikidesse, ning seda tendentsi kinnitas kõnealunegi uuring. „Kõrgema sissetulekuga soomlased käivad Eestis sagedamini. Näiteks üle 4000eurose sissetulekuga vastanutest 2/3 on käinud Eestis vähemalt kuus korda," ütleb Kallas.

Ootuspärane, et pea kõik vähemalt korra Eestit külastanutest on käinud Tallinnas. Teisel kohal on Pärnu, mida on väisanud 45% vastanuist, järgnevad Tartu (23%), Saaremaa (18%), Narva (12%) ja Haapsalu (11%). „Külastatud paikade järjestus on üldiselt kõigi sihtgruppide puhul sarnane," tõdeb Kallas. „Tallinnast kaugemale liikudes minnakse kõigepealt Pärnusse, siis Tartusse ja Saaremaale ning alles seejärel teistesse Eesti piirkondadesse," märgib Kallas.

Tulevikku vaadates arvas 71% vastanutest, et tuleb lähema aasta jooksul Eestisse vaba aja reisile, kusjuures neist kolmandikul plaanis üle Soome lahe reisi ette võtta juba sel talvel või kevadel. „Neist, kes pole kunagi Eestis käinud, pidas siiski viiendik tõenäoliseks tänavu Eestisse tulekut," lisab Kallas.
Lähituleviku külastuste muster on üldjoontes sarnased juba tehtud reisidega: 77% korduvreisijaist sooviks ära käia Tallinnas ja 50% läheks ka Pärnusse. Erinev on see, et soov minna Saaremaale on korduvreisijail mõnevõrra suurem kui soov külastada Tartut –Saaremaale reisiks 44% ja Tartusse 29%.Tasub märkida sedagi, et nooremate soomlaste huvi sõita Tallinnast välja on tagasihoidlikum kui teistel vanusegruppidel.

Lähitulevikus tõenäoliselt Eestisse puhkusereisile tulijaist 26%piirduks vaid ühepäevase reisiga. 35% veedaks Eestis ühe öö ja pooled ehk 51% vastanuist majutuks Eestis vähemalt kaks-kolm ööd. Uuring näitas, et mida kaugemal Eestist vastajad elavad või mida vanemad nad on, seda tõenäolisemalt eelistavad nad pikemat reisi päevasele pealinna visiidile.

Põhjanaabritele pakuvad Eestis kõige enam huvi restoranid (neid märkis olulisena 58%), kultuuri- või spordiüritused (56%), ostuvõimalused (50%), arhitektuur (48%) ja spaateenused (46%). „Need, kes tuleks Eestisse vaid üheks päevaks, nimetasid keskmiselt 4-5 olulist tegevust, millest esikohal olid ostuvõimalused. Mitmeks päevaks tulijad aga nimetasid keskmiselt 5-7 olulist tegevust, millest olulisemad olid restoranid, arhitektuur ja üritused," täpsustab Kallas.

Kõige olulisemad infokanalid Eesti-reisi planeerimisel on laevafirmad ja nende kodulehed, mida märkis pea pool ehk 45% vastanutest. Oma eelmisi reise Eestisse nimetas olulise infoallikana 33%, kodulehte Visitestonia.com 32% ning reisifirmasid ja nende kodulehti 30%. Kallas ütleb, et mida pikemale reisile vastajad kavatsevad tulla, seda olulisemad on neile Visitestonia.com, linnade ja sihtkohtade (DMOde) või regioonide kodulehed ja Facebooki leht "Löydä Viro, Visit Estonia".

Täismahus Soome elanikkonna uuring