Turismitoodete arenduse juhtimise programm

Turismitoodete arendus on üks turisminõudluse suurendamise meetme alategevusest. Selle eesmärgiks on turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ning külastajate vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu.

Tegevusi viib ellu EASi turismiarenduskeskus ning sektorile toetusi ei jagata.

Strateegilisteks tegevussuundadeks on teema-, segmendi- ja sihtkohapõhiste turismivõrgustike arendamine, turismi kvaliteedisüsteemi väljaarendamine ning jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine kõikides tegevustes. 

Toetatavate tegevuste elluviimise tulemusena suureneb:

  • koostöövõrgustike tegevustesse kaasatud ettevõtjate lisandväärtus;

  • kvaliteedijuhtimissüsteeme rakendavate turismiettevõtete arv;

  • säästva arengu põhimõtteid ja keskkonnamärgiseid omavate turismiettevõtete arv;

  • rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste toodete ja teenuste arv konverentsi- ja äriturismi, kultuuri-, spordi- ja toiduturismi, loodus- ja mereturismi ning terviseturismi ja pereturismi valdkonnas.

Tegevuste ja kulude abikõlblikkuse periood algas 1. jaanuaril 2015 ja lõpeb 31. detsembril 2023.


Turismitoodete arenduse juhtimise kogueelarve on 3 000 000 eurot. Tegevuste rahastamine toimub 100% Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu.

Turismitoodete arenduse juhtimise programmi raames viib EASi turismiarenduskeskus läbi järgmisi tegevusi:

  • Turismitoodete arenduse juhtimine ja koostöövõrgustike arendamine.

Tegevused on suunatud Eesti turismile kõige iseloomulikumatele põhiteemadele: linnaturismi, kultuuriturismi (sh toidu- ja sporditurism), loodus- ja mereturismi, terviseturismi, konverentsi- ja äriturismi ning pereturismi koostöövõrgustike arendamisele. Motiveerime ettevõtjate koostööd prioriteetsetel sihtturgudel.

  • Kvaliteedisüsteemi arendamine ja rakendamine.

Peamisteks tegevusteks on teema- ja sihtrühmapõhiste kvaliteedikriteeriumite väljatöötamine ja rakendamine ning juhtimiskvaliteedi süsteemne arendamine turismisektori ettevõtete tarbeks.e Koostöös turismisektori organisatsioonidega arendame külalislahkust teenindussektoris.

  • Säästva turismi edendamine.

Peamisteks tegevusteks on säästva arengu juhiste väljatöötamine, teadlikkuse tõstmine säästva arengu põhimõtetest ning rahvusvaheliste öko- ja keskkonnamärgiste rakendamine.

  • Turismikompetentsuse tõstmine.

Peamisteks tegevusteks on giidide pädevuse tõstmine vastavalt sihtturu ja sihtrühma vajadustele, iga-aastase rahvusvahelise turismikonverentsi ja turismihariduse konverentsi korraldamine.


Uudiskiri