Pereturismi atraktsioonide toetus

Toetust antakse pereatraktsiooni investeeringuteks, ekspositsiooni ja teenuste väljaarendamiseks ning atraktsiooni turundamiseks välisturgudel. Toetust saavad taotleda nii uued kui ka edasiarendatavad olemasolevad atraktsioonid asukohaga üle Eesti, sh Tallinn.

Toetame

 • atraktsiooni infrastruktuuri arendamist ja ehitamist
 • atraktsiooni teenuste pakkumiseks vajaliku materiaalse ja sellega kaasneva immateriaalse vara soetamist
 • atraktsioonil pakutavate teenuste arendamist
 • külastaja teenindamiseks vajaliku personali koolitamist
 • turundamist turismiarengukavas märgitud prioriteetsel sihtturul

Taotlemine

Eeltaotluse voor kestab kuni 01.12 kell 17.00. Eeltaotlus hinnatakse hindamiskomisjonis ja hinnatud eeltaotlustest moodustatakse pingerida. Enne taotluse esitamist toimub iga projekti individuaalne eelnõustamine. Eelnõustamised toimuvad Tallinnas ja Tartus alates septembrist. Põhitaotluse esitamise õigus on ainult nendel taotlejatel, kes mahuvad pingerea alusel toetuse eelarvemahu piiresse. Põhitaotlus esitatakse jooksvalt 250 tööpäeva jooksul eeltaotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates.

Peamised tingimused

 • uued atraktsioonid – minimaalne toetus 1 MEUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
 • olemasolevate atraktsioonide edasiarendus – minimaalne toetus 750 000 EUR, maksimaalne toetus 2,75 MEUR
 • sõltuvalt riigiabi liigist on toetuse osakaal maksimaalselt kuni 50% projekti maksumusest ja omafinantseering vähemalt 50% projekti maksumusest
 • investeeringu kogumaht koos toetuse, omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kuludega ei või olla suurem kui 5 MEUR
 • atraktsioon asub Eestis
 • on avatud vähemalt kuus kuud aastas
 • suudab aastas teenindada vähemalt 60 000 külastajat
 • juhul, kui taotleja või partner ei ole VKE, kaasatakse VKE atraktsiooni külastajate teenindamisse

Loe lisaks toetuse tingimuste kohta