Tugevad sihtkohad: piirkondlikud tooted

Tugevatel sihtkohtadel põhinev turism vajab autentseid, piirkondlikele traditsioonidele, pärandile ja looduse eripärale tuginevaid tooteid. See on vajalik, et ei tekiks olukorda, kus mõne tootepakkumisega tekib Eesti-sisene ülepakkumine, samas kui muus valdkonnas on potentsiaal kasutamata. Eesmärgiks on mitmekesine külastajateekond, mida eri sihtkohad täiendavad. Üksteist täiendavad ja selgelt eristuvad sihtkohad loovad motivatsiooni külastada kõiki Eesti piirkondi. Piirkondade ressursside ja eripära oskusliku kasutamise kaudu on Eesti elurikkus hoitud, turismiettevõtjad edukad ning kohalikud kogukonnad elujõulised.

Mõistame Eesti jaoks unikaalsete turismiväärtustena kolme valdkonda: loodus, toit, kultuur

  • Peame oluliseks Eesti loodusväärtuste hoidmist ning loodus- ja ökoturismi arendamist. Aitame kaasa Eesti toidu puhta tooraine, mitmekesise toidukultuuri ja tippkokkade loomingu tuntuse tõstmisele. Väärtustame Eesti kultuuripärandit ja autentset kultuuri sihtkohtades ning arendame seda tutvustavat kultuuriturismi.
  • Toetame Eesti unikaalsetel turismiväärtustel põhinevate piirkondlike turismitoodete arendamist sihtkohtades. Aitame kaasa sihtkohapõhiste autentsete tootefookuste väljatöötamisele, tarbijasegmentide analüüsile ning analüüsist tulenevate kliendikesksete arenduste elluviimisele, arvestades terviklikku külastajateekonda. Oluliseks on juba tehtud investeeringute jätkusuutlikkuse tagamine ja loodud külastusobjektide vahel suurema sünergia tekitamine sihtkohtades.
  • Edendame koostööd teemavaldkondade võrgustikega. 
  • Suurendame valdkondadevahelist sünergiat Eesti kui reisisihtkoha tutvustamisel ning Eestile omaste unikaalsete, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste turismitoodete eksportimisel.
  • Arendame rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandardite ja -märgiste kasutuselevõttu prioriteetsetes teemavaldkondades.