Tugevad sihtkohad: sihtkohamudeli muudatus

Eestis on praegu u 60 erinevat turismivõrgustikku, neist u 30 temaatilised ja u 30 kohapõhised organisatsioonid, osa neist geograafiliselt kattuvad. Turismiga tegelevate töötajate arv on neis enamasti 1-2 ja on tekkinud olukord, kus üks inimene teeb kõike. Seetõttu on tegu pigem turismitegevuste koordineerimise kui tervikliku sihtkohaarendusega. Organisatsioonidel ei ole ressurssi strateegilise juhtimisvõimekusega juhtide palkamiseks ning juhtidel ei ole omakorda piisavalt inimesi ja ressursse, mida juhtida.

Raha ja kompetentsid on eri organisatsioonide vahel killustunud, koostöö maakondade vahel vähene. Esineb palju sarnaste funktsioonide dubleerimist, tunnetatakse konkurentsi – samale kliendirühmale ja samale välisturule turundavad eri organisatsioonid üksteisest sõltumatult ning sõnum sihtriigi külastajale on hägus, mistõttu ei tekita reisimotivatsiooni.

Seni on sihtkohtade turismi arendavad organisatsioonid olnud valdavalt avaliku sektori mõju all, ettevõtjate kaasatus on vähene. Raskusi on ühiseid huve katvate koostöömudelite leidmisega: teenusepakkujate (ettevõtted, giidid, transpordiettevõtted jne) kaasatus planeerimisse ja plaanide rakendamisse on väike. 

Samas on sihtkohtade areng Eesti turismi seisukohast äärmiselt oluline, sest Eestile eksporditulu toovad välisturistid külastavad peamiselt Tallinna, kus kasvuruumi enam pole: kõrghooajal on hõivatud nii vanalinna tänavad kui ka kõik majutuskohad. Piirkondade potentsiaal on aga kasutamata.

Tugevad sihtkohad on kriitilise tähtsusega, et Eesti eri piirkonnad üksteist täiendaksid, mitte ei konkureeriks. Oluline on sihtkohtade strateegiline juhtimine, et asemele ei astuks haldusjaotusest lähtuvad strateegiad (maakond, linn), millel pole pistmist sihtkoha loogikaga. Eesmärgiks on kõigi Eesti piirkondade atraktiivsus eri aastaaegadel nii rahvusvahelise kui ka sisekliendi ootustele vastavate eristuvate toodete ja teemavaldkondadega. 

  • Määratleme koostöös sihtkohtadega optimaalsed turismipiirkonnad Eestis. Need lähtuksid ühelt poolt klienditeekonnast, teisalt piisavast juhtimisvõimekusest (inim- ja rahaline ressurss, kompetentsid). 
  • Aitame välja töötada sihtkohapõhised strateegiad, mis toetavad riiklike strateegiliste arengusuundade elluviimist. Integreerime riikliku ja kohaliku tasandi turismiarendus- ja turundustegevused.
  • Töötame koostöös sihtkohtadega välja vastava sihtkoha jaoks kõige sobivama DMO-mudeli, sealhulgas DMO rollid ning olulisemad tegevussuunad ja teenused.
  • Aitame kaasa sihtkohtade võimekuse muutusele läbi ärilise suhtumise suurendamise ehk üleminekule toetustelt terviklikele ärilahendustele. Soodustame avaliku ja erasektori vaheliste koostöömudelite väljatöötamist sihtkohtades.
  • Soodustame turismiettevõtjate koostööd ning teemapõhiste võrgustike toimimist sihtkohtades.
  • Tõstame turismi arendajate teadlikkust hästi toimivatest sihtkoha juhtimise organisatsioonidest, nende rollidest ja ärimudelitest.