Turismi ärimudelite mentorteenus 2023 - SULETUD

Allikas: Ingel Martin

Uute ettevõtete vastuvõtt ärimudeli mentorteenusesse on lõppenud!

Turismi ärimudelite mentorteenus - SULETUD

Kui soovid oma ärimudeli osas küsida nõu professionaalselt mentorilt, siis nüüd saad 27 mentori seast leida just endale sobivaima. Ootame osalema vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - s.h kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Tutvu teenusega!

Teenust tutvustav infoseminar toimus 23.02. Infoseminari salvestused teemade kaupa:

Turismi ärimudelite mentorteenus 2023

Turismi ärimudelite mentorteenuse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti turismiteenuste pakkujate arengule, s.h tõsta turismiettevõtjate teadmisi ja oskusi uute ärimudelite rakendamisest, et muuta turismiteenused eristuvaks, pakkumine efektiivsemaks, kestlikumaks, turvalisemaks ja digitaalselt nutikamaks.

Mentorteenuse sisuks on ärimudeli arendamine, mille tulemusel valmib uus või uuendatud ärimudel, mis on suunatud sise- ja välisturistide teenindamisele Eestis. Ärimudelite mentorteenus ei ole mõeldud vaid ühe tootearendusprojekti loomiseks, vaid selle tulemusena peab valmima uuendatud ärimudeli plaan või business model canvas (ärimudeli lõuend), mis sisaldab infot ettevõtte väärtuspakkumise, kliendisegmentide, võtmepartnerite, -tegevuste ja -ressursside, kliendisuhtluse, turundus- ja müügikanalite, kululiikide ja tuluallikate kohta. 

Keda ootame osalema? 
Vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - s.h kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Mentorteenuse fookusteemad on:

 • turismiteenuse arendamine uuele sihtrühmale või sihtturule
 • turunduse, personali ja teeninduskvaliteedi arendamine
 • teenuste arendamine kestlikumaks
 • teenuste ja protsesside digitaliseerimine
 • ärimudeli riskide hindamine

Mentorteenus on ettevõtte põhine, soovitame kaasata mitu ärimudeli arendamise seisukohast olulist inimest. Mentorsuhtes eeldame selle kasutajalt ambitsioonikaid eesmärke, konkreetseid ootusi ja aja leidmist tööks mentoritega 4-kuulisel perioodil.

 • Valida saab 1 kuni 5 mentorit. Mentorite arv sõltub taotleja fooksuteemadest ja teenusele seatud soovitud eesmärkidest.
 • Mentorteenuse kasutaja ehk mentii ja (esimese) mentori esimene kohtumine peab toimuma hiljemalt 1 kuu jooksul alates mentorluse kokkuleppe tegemisest. Mentorteenus tuleb läbi viia kuni 5 kuu jooksul alates teenuse taotlemisest.
 • Teenuse maht on minimaalselt 10 tundi ja maksimaalselt 20 tundi.
 • Mentorteenuse fookusteemad saab kasutaja valida ise, kuid tulenevalt turismisektori pandeemiajärgsest muutunud olukorrast peab võtma vähemalt 3 tundi mentorlust kestlikkuse või riskijuhtimise või digitaliseerimise valdkonnas (näiteks kokku 20 tundi, s.h 17 tundi turismiteenuse arendamine uuele sihtturule ja 3 tundi teenuste arendamine kestlikumaks).
 • Teenuse eest tasub EAS 90%, mentorteenuse kasutaja omaosalus on 10%. Tunnihinnad sõltuvad mentorite valikust.
  Näiteks:
  10 tunni mentorteenuse hind on sõltuvalt mentorist kokku 1190 - 1590 eurot, sellest EAS tasub vastavalt 1071 - 1431 eurot ja ettevõtte omaosalus on 119 - 159 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu).
  20 tunni mentorteenuse hind on sõltuvalt mentorist kokku 2380 - 3180 eurot, sellest EAS tasub vastavalt 2142 - 2862 eurot ja ettevõtte omaosalus on 238 - 318 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu).

Teenust saab taotleda jooksvalt 2023. aastal kuni teenuse mahu täitumiseni. Mentorteenus peab olema lõpetatud hiljemalt 25.01.2024.

Mentorid

Mentorite nimekirjas on 27 kogenud eksperti, seal hulgas 8 välismentorit.
Valida saab minimaalselt 1 ja maksimaalselt 5 mentorit. Soovitav on valida üks mentor põhimentoriks.

Vaata mentorite nimekirja ja tutvustusi (pdf)

Mentorteenuse läbiviijaks on BDA Consulting, kes koostab praktilised kokkulepped ja koordineerib mentorteenuse läbiviimist.

Taotlemine

Uute ettevõtete vastuvõtt ärimudeli mentorteenusesse on lõppenud!

Lisainfo

Ave Pill

ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793