public.homepage.logo
women and a dog siting under treeAllikas: Renee Altrov

Turismiettevõtete kestliku arengu mentorteenus

Mentorteenuse sisuks on ettevõtte/organisatsiooni kestlikkuse hetkeseisu kaardistamine ja teekaardi väljatöötamine.

Liis Läte

liis.late@eas.ee

Teenust saab taotleda jooksvalt 2024. ja 2025. aastal kuni  eelarve mahu täitumiseni.

 • Mentorteenus aitab ettevõttel kujundada süsteemset lähenemist äritegevusega seotud keskkonnaalaste, sotsiaalsete ning ärijuhtimise mõjude ja võimaluste juhtimiseks.
 • Teekaardiga paneb ettevõte paika mõjukohad, eesmärgid, mõõdikud, tegevusuunad ja juhtimisstruktuuri kestlikkuse aspektides. Teekaart aitab sõnastada, kuidas kestlikkuse tegevusi eesmärgipäraselt juhtida, arengut monitoorida ning huvigruppidele avalikustada (raporteerida).
 • Mentorteenus aitab ettevõttel läbi mõelda, kuidas kestlikke põhimõtteid rakendades vastata paremini klientide, koostööpartnerite, rahastajate jt turuosaliste ootustele, eristuda konkurentidest, saavutada ressursisäästu ning tõsta tööandjana oma atraktiivsust.
 • Teenus on mõeldud ennekõike ettevõtte äriprotsesside kestlikule korraldamisele, aitab tuvastada ettevõtte kestlikku arengut takistavad kitsaskohad ja pakkuda neile lahendusi.
 • Ettevõte paariliseks on kogenud mentor, kellega koos luuakse järgmiseks kolmeks aastaks praktilisest sammudest koosnev kestlikkuse teekaart.

Mis on kestlikkus?

Kestlikkuse all peame läbivalt silmas ESG kontseptsiooni: ettevõte juhib teadlikult enda tegevusega kaasnevaid keskkonnaalaseid (environmental) ja sotsiaalseid (social) mõjusid ning rakendab vastutustundliku ärijuhtimise praktikaid (governance).

Keda ootame osalema?

Vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on eelkõige välisturistide teenindamine - sh kes pakuvad:

 • majutus- ja toitlustusteenuseid;
 • spaa- ja taastusraviteenuseid;
 • konverentsiteenuseid;
 • reisiettevõtja teenuseid;
 • sõitjateveo teenuseid;
 • meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused;
 • aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Mentorteenusel osalev ettevõte:

 • on kasvupotentsiaali ja ekspordikogemusega ja/või planeerib eksporti (ehk pakub teenust välisturistile);
 • on valmis pühenduma koostööle mentoriga (konkreetsete ootuste püstitamine mentorile, oma tegevuse tagamaade avamine);
 • soovib luua kestliku arengu teekaarti ja näeb selle rakendamises kasu ettevõttele tervikuna;
 • tagab ajalise panuse mentorteenuses osalemiseks vastavalt ettenähtud tundide arvule.

Mentorteenus loob turismiettevõttele väärtust, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele küsimusele:

 • on äripartnereid-kliente rahvusvahelistel turgudel?
 • soovid tugevdada ettevõtte konkurentsivõimet välisturgudel või välisklientide seas?
 • plaanid lähiajal võtta laenu, taotleda toetust või kaasata investoreid oma äri laiendamisse?
 • ettevõttele ning selle töötajatele on oluline, et ettevõte tegutseks võimalikult väikse negatiivse mõjuga keskkonnale ja inimestele?
 • pean oluliseks, et ettevõte oleks pikas plaanis jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline?

Mentorteenus ei sobi, kui puudub tahe rakendada ettevõtte äriprotsessides ja turismiteenustes kestlikke põhimõtteid ja kes teadlikult soovib kasutada ebaausaid võtteid (rohepesu).
 

Purgis kasvab roheline taim

Allikas: Renee Altrov

Teenuses osalemise tingimused

 • Teenuse maht on min 40 tundi ja maks 200 tundi. Mentortundide arv lepitakse kokku lähtudes mentii vajadustest, ettevõtte suurusest, hetkeolukorrast jne.
 • Mentii saab valida personaalse mentori etteantud valikust (vt mentorite tutvustust allpool).
 • Mentii ja mentori esimene kohtumine peab toimuma hiljemalt 2 kuu jooksul alates mentorluse kokkuleppe tegemisest.
 • Mentorteenus tuleb läbi viia kuni 5 kuu jooksul alates mentii ja mentori avakohtumisest.
 • Teenuse eest tasub EAS 90%, omaosalus on 10%.  Ettevõtte omaosalus jääb vahemikku 660 - 3 300 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu) sõltuvalt võetud mentortundide arvust.

Ettevõttele määratakse vähese tähtsusega abi (VTA) vahemikus 8 467 – 37 454 eurot, mis kujuneb sõltuvalt mentortundide arvust ja kestlikkuse hetkeolukorra kaardistamisest, mille eest tasub EAS täies mahus, 1000 eurot + KM.

 • Osalemine eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu, kontrolli VTA jääki Rahandusministeeriumi lehelt.
 • VTAd arvestatakse kontsernipõhiselt, antud VTA ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega ülemmäära 300 000 eurot.
 • Osaleva ettevõtte maksuvõlg ei tohi olla suurem 100 eurot või see on ajatatud.
 • Osaleva ettevõtte äritegevus ei ole seotud Venemaaga ega Valgevenega.

Mentorteenuse tulemusel on:

 • kaardistatud ettevõtte kestlikkuse hetkeolukord, sh määratud on kestlikkusega seotud kitsaskohad ja arengupotentsiaal;
 • valminud on rakendatav kestlikkuse teekaart järgmiseks kolmeks aastaks, mis seab eesmärgid ja kirjeldab edasised sammud, kuidas ettevõte keskkonna, sotsiaalse ja juhtimisaspekti mõistes toimetab;
 • kasvanud on teadlikkus kestlikkusega seotud teemadest, võimalustest ja ettevõtte arenguvajadustest.

Mentorid

Mentorite nimekirjas on 11 erineva profiili ja praktilise kogemusega eksperti. Vaata mentorite nimekirja ja tutvustusi. Mentorteenuse läbiviijaks on BDA Consulting ja Sustinere OÜ.

Taotlemine

Kestliku arengu mentorteenuse taotlemiseks palume täita TAOTLUSVORM.

Visit Estonia projektijuht edastab info koostööpartner BDA Consulting'ule, kes võtab teiega ühendust, et leppida teenuse sobivuse hindamiseks kokku intervjuuaeg, teha praktilised kokkulepped ning täpsustada mentori valik ja mentorlustundide arv.

 

Info ja küsimuste korral

Liis Läte
turismiarenduse projektijuht
liis.late@eas.ee
+372 529 6343

Liis Läte

liis.late@eas.ee