public.homepage.logo
Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee kasutustingimusedAllikas: Remo Savisaar, Visit Estonia toolbox

Visitestonia.com ja puhkaeestis.ee kasutustingimused

Antud tingmustega peab nõustuma kui turismiettevõtja soovib lisada oma toodet-teenust puhkaeestis.ee/visitestonia.com andmebaasi ja kuvada seda veebil

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA

1. Mõisted

1. Mõisted
1.1. Andmebaas – Haldaja seatud tingimustel korrastatud Sisu kogum, mis on kättesaadav Veebisaidi ja Tarkvara vahendusel;
1.2. Haldaja – Turismiinfosüsteemi omanik, kes ühtlasi vastutab selle haldamise ja arendamise eest. Täpsemad andmed haldaja kohta on toodud kasutustingimuste punktis 2;
1.3. Isikuandmed – füüsilise isiku tuvastamist võimaldavad andmed;
1.4. Kasutaja – turismitoode ja -teenuse omaniku, juriidilise isiku või asutuse esindaja, kes kasutab Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid;
1.5. Kasutustingimused – Haldaja poolt kehtestatud Turismiinfosüsteemi kasutamise üldtingimused, mis on Kasutajale kättesaadavad Veebisaidi leheküljel;
1.6. Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline kokkulepe Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kasutamiseks;
1.7. Sisu – mis tahes vormis andmed ja materjalid, mida on võimalik teha kättesaadavaks Veebisaidi vahendusel, sh tekstid, tõlked, pildid, lingid, videod, failid jms;
1.8. Tarkvara – arvutiprogramm, mida kasutatakse Andmebaasile juurdepääsuks, Sisu kogumiseks, sisestamiseks ja salvestamiseks Andmebaasi, Andmebaasis erinevate parameetrite järgi otsingute tegemiseks, Andmebaasi Kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks ning muudeks Veebisaidi toimimiseks ja Teenuste osutamiseks vajalikeks operatsioonideks;
1.9. Teenused – kõik Turismiinfosüsteemi vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik lisada ja tarbida Sisu, teostada Andmebaasis otsinguid, saada automaatseid teavitusi jne;
1.10. Turismiinfosüsteem – Veebisaidid, Tarkvara, Sisu ja Andmebaas nende omavahelises seoses;
1.11. Turismitoode ja -teenus – toode või teenus, mida pakutakse turistidele reisikogemuse rikastamiseks. See hõlmab majutust, toitlustust, giiditeenuseid, ekskursioone, kultuuri-, loodus- ja vabaajategevusi;

1.12. Veebisaidid – kõikide visitestonia.com ja puhkaeestis.ee ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide, kampaanialehtede) kogum.

2. Andmed Haldaja kohta

2.1. Haldajaks on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (registri kood 90006012, asukoht Sepise tn 7, 11415 Tallinn,  www.eas.ee).
2.2. Turismiinfosüsteemiga seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud, avaldused ja taotlused tuleb esitada Haldajale ühel järgmistest viisidest:
   2.2.1. telefonil +372 627 9770;
   2.2.2. e-posti aadressil info@visitestonia.com – sellel aadressil saadetud e-kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks, kui Haldaja saadab vastuse või kinnituse kirja kättesaamise kohta;
   2.2.3. postiaadressil Sepise 7, 11415 Tallinn – sellel aadressil saadetud kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras;
   2.2.4. kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebuseid, võta meiega julgesti ühendust e-posti aadressil andmekaitse@eas.ee.

3. Lepingu sõlmimine ja tingimused

3.1. Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kasutamiseks turismitoode ja- teenuse info sisestamise ja jagamise eesmärgil andmebaasi peab iga Kasutaja sõlmima Haldajaga Lepingu. Turismitoote- ja teenuse pakkuja nimel võib Turismiinfosüsteemi või Teenuseid kasutada mitu erinevat isikut vastavalt Kasutajaga sõlmitud Lepingule. Lepingu sõlmimiseks loetakse:
  3.1.1. kui Veebisaidil kasutajakonto loomise taotluses märgitakse linnuke lahtrisse „Nõustun tingimustega" ning klõpsatakse seejärel nupule „Esita taotlus";
  3.1.2. kui Haldaja ja Kasutaja on mõlemapoolselt allkirjastanud Lepingu tingimusi sisaldava dokumendi.
3.2. Kasutajakontosse sisselogimine toimub TARA liidese kaudu.
3.3. Kasutajaga Lepingu sõlmimise eelduseks on, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega. Kui ühe ja sama turismitoote- või teenuse puhul kasutab Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid mitu erinevat Kasutajat, siis peab igaüks neist eraldi Kasutustingimustega nõustuma. Kasutaja annab nõustumuse Kasutustingimustele, kui ta saadab Haldajale avalduse Veebisaidil kasutajakonto loomiseks või kui ta sõlmib Haldajaga Lepingu ning kui ta jätkab Turismiinfosüsteemi või Teenuste kasutamist pärast Kasutustingimuste muutumist.
3.4. Haldaja võib iga Teenuse kohta kehtestada lisatingimusi ja hinnakirju, mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks. Lisatingimused ja hinnakirjad on Kasutajale kättesaadavad Veebisaidi leheküljel https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/kasutustingimused ja/või vastava Teenuse kohta Veebisaidil avatud leheküljel ja/või Teenuse juhistes ja/või lepitakse kokku Kasutajaga eraldi sõlmitavas Lepingus.
3.5. Kasutaja peab enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma ja andma Haldaja nõudmisel selle kohta kinnituse.

3.6. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Haldaja teeb Kasutajatele kättesaadavaks ka Kasutustingimuste tõlked teistesse keeltesse, mille eesmärgiks on hõlbustada tingimustest arusaamist. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist.
3.7. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes.

4. Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kasutamine

4.1. Turismiinfosüsteem ja Teenused on loodud eesmärgiga:
  4.1.1. aidata kaasa turismiekspordi suurendamisele ja arendamisele;
  4.1.2. tagada hästi korrastatud, kliendikeskne, kvaliteetne, erapooletu ja asjakohane turismiinfo, mis on tehtud kättesaadavaks kõikidele huvigruppidele.
4.2. Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks Turismiinfosüsteemi funktsionaalsus on loodud ja Kasutajale kättesaadavaks tehtud. Kasutamine peab toimuma kooskõlas Lepingu, Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava ja õigusaktidega. See tähendab muuhulgas, et Kasutaja ei või:
  4.2.1. kasutada Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks;
  4.2.2. Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa tasu eest müüa, rentida või litsentseerida, v.a kui see kuulub Kasutajale või kui Kasutaja on vastavate intellektuaalse omandi õiguste omaja;
  4.2.3. dekompileerida või pöördprojekteerida Tarkvara või muul moel püüda tuletada Tarkvara lähtekoodi, v.a seaduses ettenähtud vaba kasutuse juhtudel;
  4.2.4. kasutada Turismiinfosüsteemi ja Teenuseid ulatuses, mille suhtes kehtestatud tingimustega ta nõus ei ole.
4.3. Kasutaja peab küsima Haldajalt eelneva nõusoleku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Kasutaja soovib:
  4.3.1. pakkuda või vahendada Teenuseid kolmandatele isikutele tulu teenimise või muul ärilise kasu saamise eesmärgil;

4.3.2. Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa kasutada muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Lepingus või Kasutustingimustes;
  4.3.3. Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa kasutada programmide abil, mis saadavad Turismiinfosüsteemile automaatseid päringuid;
  4.3.4. liidestada Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa Kasutaja või kolmandate isikute süsteemidega;
  4.3.5. kasutada Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa või Teenuseid mis tahes muul seaduslikul viisil.
4.4. Veebisaidi kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu (kuid mitte ainult) Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, jne.
4.5. Turismiinfosüsteem ja Teenused on mõeldud kasutamiseks personaalarvuti, tahvelarvuti ja mobiiltelefoni vahendusel. Haldaja ei vastuta, kui Turismiinfosüsteem või Teenused ei toimi mistahes seadmest tulenevate põhjuste tõttu.

5. Kasutajakonto

5.1. Teenuste ja Turismiinfosüsteemi kasutamiseks peab Kasutaja looma Veebisaidil kasutajakonto. Selleks tuleb Kasutajal esitada Haldaja poolt nõutud andmed, väljendada nõustumist Kasutustingimustega ja saata Haldajale avaldus Veebisaidi kasutajakonto loomiseks kas e-maili teel või Veebisaidil selleks ettenähtud kohas. Kasutaja peab kasutajakonto loomisel sisestama esmalt turismiteenuse ja- toote omaniku andmed, kelle nimel ta Teenuseid ja Turismiinfosüsteemi kasutama hakkab, andmed päritaks Äriregistrist (nõutavad andmed on ettevõtte nimi, registrikood, aadress, telefoni/mobiili/faksi number, e-posti aadress ja kodulehe aadress). Kasutaja enda osas on nõutavateks andmeteks eesnimi, perenimi, isikukood, telefon ja e-posti aadress ning seos juriidilise isikuga.
5.2. Haldaja võib Veebisaidil kasutajakonto loomiseks kehtestada täiendavaid tingimusi.

5.3. Veebisaidil kasutajakonto avamise eelduseks on, et turismiteenuse – ja toote omaniku põhitegevuseks on või ta pakub teenuseid turismi valdkonnas sise- või välisturgudel. Kahtluse korral võib Haldaja nõuda ettevõtjalt täiendavaid tõendeid tema põhitegevuse ja teenuste iseloomu kohta, et hinnata, kas see on tegelikult seotud turismivaldkonnaga.
5.4. Kui turismiteenuse – ja toote omaniku nimel võib Turismiinfosüsteemi või Teenuseid kasutada mitu erinevat Kasutajat, siis avatakse Veebisaidil kasutajakonto neist igaühele personaalselt. Füüsiline isik, kes esitab avalduse Veebisaidil kasutajakonto loomiseks mõne turismiteenuse – ja toote omaniku nimel, esindusõigust eeldatakse ja Haldaja ei ole kohustatud kontrollima tema esindusõiguse olemasolu. Kahtluse korral võib Haldaja nõuda Kasutajalt esindusõiguse tõendamiseks täiendavaid andmeid või materjale või pöörduda kinnituse saamiseks otse turismiteenuse – ja toote oaniku poole, kelle nimel Kasutaja endale kasutajakontot taotleb. Üks ja sama füüsiline isik võib olla seotud ja üheaegselt esindada mitut erinevat turismiteenuse – ja toote omanikku. Kui selgub, et Kasutajal puudub turismiteenuse – ja toote omaniku esindusõigus, on haldajal õigus keelduda uue konto loomisest või olemasolev konto sulgeda.
5.5. Iga kasutajakonto on seotud ühe kindla elektronpostiaadressiga. See tähendab, et ühe ja sama elektronpostiaadressiga ei või siduda mitut erinevat kasutajakontot.
5.6. Sõltuvalt Kasutaja rollist ja vajadustest võib Haldaja avada erinevatele Kasutajatele ja turismitoote ja -teenuse omaniku esindajatele erinevate õiguste ja kohustustega kasutajakontosid.
5.7. Kasutaja kohustub hoidma oma kasutajakonto sisselogimise andmeid salajas ning sellisel viisil, et need ei satuks kolmandate isikute kätte.
5.8. Haldajal on õigus edastada Kasutaja poolt kasutajakontol määratud elektronpostiaadressile teateid Turismiinfosüsteemi uuenduste, kampaaniate, Kasutustingimuste muudatuste, turismisektori arengute jms. kohta.

5.9. Kasutajakonto on aktiivne kuni selle kustutamiseni või Lepingu lõpetamiseni.
5.10. Kasutajal on igal ajal võimalik nõuda kasutajakonto kustutamist, esitades Haldajale vastava avalduse, mida loetakse ühtlasi Lepingu lõpetamise avalduseks ja pärast mida lõpetab Haldaja isikuandmete töötlemise. Kasutajakonto kustutamisel jäävad turismitoodet või -teenust puudutav info ja Kasutaja lisatud sisu Turismiinfosüsteemi alles ning Kasutaja võib need soovi korral hiljem kasutajakonto aktiveerimisel sellega uuesti liita või kustutada.
5.11. Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama:
  5.11.1. oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse;
  5.11.2. kui Kasutaja on lahkunud turismiteenuse – ja toote omaniku juurest töölt või ei ole enam Kasutaja andmehaldusega seotud või ei oma muul põhjusel õigust turismiteenuse – ja toote omaniku nimel Turismiinfosüsteemis tegutseda või Teenuseid kasutada.
5.12. Haldaja ei vastuta:
  5.12.1. kasutajakonto kaudu toimepandud õigusrikkumise või Kasutustingimuste rikkumise ning selle tagajärgede eest, sh sellega Kasutajale tekitatud kahju eest, sõltumata sellest, kas tegemist oli Kasutaja poolt tema kasutajakonto kasutamiseks volitatud või volitamata isikuga;
  5.12.2. Kasutaja kasutajatunnuse ega parooli kadumise või volitamata kolmandate isikute kätte sattumise ja selle tagajärgede eest, sh sellega Kasutajale tekitatud kahju eest;
  5.12.3. kui Kasutaja ei ole Haldajat teavitanud, et tal ei ole enam õigust turismiteenuse – ja toote omaniku nimel Turismiinfosüsteemis tegutseda või Teenuseid kasutada, ja selle tagajärgede eest, sh sellega turismiteenuse – ja toote omanikule tekitatud kahju eest. Sellisel juhul kannab kogu vastutust Kasutaja.

6. Nõuded Sisule

6.1. Kui Kasutaja lisab Turismiinfosüsteemi Sisu, siis vastutab ta, et see on kooskõlas Lepingu tingimuste, Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava ja õigusaktidega ja muude Haldaja poolt antavate juhiste ja juhenditega. Muuhulgas peab Sisu olema täpne, õige, täielik ja asjakohane.
6.2. Turismiinfosüsteemi ei tohi lisada või suunata:
   6.2.1. Sisu, mis ei ole seotud Kasutustingimuste punktis 4.1 toodud eesmärgiga aidata kaasa turismiekspordi suurendamisele ja arendamisele või on selle eesmärgiga vastuolus;
   6.2.2. pornograafilist või vägivalda või julmust propageerivat Sisu, roppusi ja muud Sisu, mis on vastuolus üldiste moraalinormide ja eetiliste põhimõtetega;
   6.2.3. eksitavat, konkurenti või tema kaupa või teenust halvustavat või muud kõlvatu konkurentsi keeluga vastuolus olevat Sisu;
   6.2.4. Sisu, mille intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks Turismiinfosüsteemis puudub nende omaja (autor, esitaja, litsentsisaaja, tööandja, andmebaasi tegija, fonogrammitootja, produtsent, väljaandja, kaubamärgiomanik jms või tema õigusjärglane) nõusolek;
  6.2.5. väärtushinnanguid, mille eesmärgiks on teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine. Sellise eesmärgiga tegevus võib olla näiteks laimamine ja sõimamine, samuti ässitamine tülidele, asjakohatutele vaidlustele või omakohtule, vaenu ja vihkamise õhutamine, tagakiusamine ning diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu (sh rahvuse), veendumuste või usutunnistuse alusel, samuti varalise, sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu;
   6.2.6. isikuandmeid ilma andmesubjekti loata;
   6.2.7. konfidentsiaalset infot ilma selle isiku loata, kelle suhtes on konfidentsiaalsuskohustus võetud;
   6.2.8. viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Turismiinfosüsteemi tavapärast tööd või mis salvestuvad Haldaja või Kasutajate arvutitesse ning häirivad või kahjustavad nende tavapärast funktsioneerimist.

6.3. Turismiinfosüsteemi võib kasutada info, reklaami, turundusinfo, kommertsteadaannete ja pakkumiste edastamiseks spetsiaalselt selleks ettenähtud Teenuste kaudu ja ettenähtud formaadis, arvestades Haldaja või Haldaja esindajate poolt antud juhiseid ja juhendeid.
6.4. Haldaja ei vastuta:
   6.4.1. Kasutaja poolt Turismiinfosüsteemi lisatud või seal avaldatud Sisu eest;
   6.4.2. Kasutaja jaoks vajalike esindusõiguste ja lubade olemasolu eest kaupade või teenuste müügiks või nende kohta info, reklaami, turundusinfo, kommertsteadaannete ja pakkumiste edastamiseks, v.a majutusettevõtjatel vajaliku registreeringu kontrollimise eest majandustegevuse registris.

7. Sisu haldamine

7.1. Haldaja käsitleb Kasutajat Sisu avaldajana mistõttu Kasutaja vastutab kogu Sisu eest, mille ta on Turismiinfosüsteemis avaldanud.
7.2. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Turismiinfosüsteemi lisatud Sisu ja Kasutaja toiminguid Turismiinfosüsteemis.
7.3. Haldaja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida nad Turismiinfosüsteemis või selle kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad. Haldaja ei pea otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping.
7.4. Kui Haldajale esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud või Turismiinfosüsteemi lisatud Sisu on vastuolus Lepingu, Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega, siis on Haldajal õigus:
   7.4.1. keelduda mittevastava Sisu lisamisest Turismiinfosüsteemi või selle avaldamisest Veebisaidil;
   7.4.2. muuta või kustutada mittevastavat Sisu või selle osa niivõrd, kuivõrd see on vajalik Sisu kooskõlla viimiseks Lepingu, Kasutustingimuste või õigusaktidega, v.a kui see oluliselt moonutaks Sisu või muudaks selle arusaamatuks;
   7.4.3. teavitada Kasutajat Sisu mittevastavusest;

7.4.4. nõuda, et Kasutaja viiks mittevastava Sisu kooskõlla Lepingu, Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega;
   7.4.5. mittevastav Sisu Veebisaidilt eemaldada, tõkestada sellele juurdepääs või Sisu kustutada.
7.5. Haldaja võib Veebisaidilt eemaldatud Sisu uuesti Veebisaidile lisada või sellele juurdepääsu taastada juhul, kui Haldajale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse kohta Lepingule, Kasutustingimustele, Turismiinfosüsteemis kehtivale heale tavale või õigusaktidele (näiteks autori kirjalik nõusolek foto kasutamiseks Veebisaidil jms).

8. Intellektuaalse omandi õigused

8.1. Turismiinfosüsteem ja selle mis tahes osad võivad olla kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad Haldajale, tema litsentsiandjatele, Kasutajatele või kolmandatele isikutele.
8.2. Haldaja annab Kasutajale oma igapäevases majandustegevuses, tasuta lihtlitsentsi Turismiinfosüsteemi kasutamiseks informatsiooni saamise ja edastamise eesmärgil kogu maailma territooriumil ulatuses, milles vastavad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad või on litsentsitud Haldajale ja kuni nende kehtivuse lõppemiseni, ühel või mitmel järgmistest tavapärase kasutamise viisidest:
   8.2.1. sirvida Veebisaidi lehekülgi ja tutvuda Veebisaidil kättesaadavaks tehtud Sisuga;
   8.2.2. teostada Veebisaidil päringuid Andmebaasi selleks Haldaja poolt ettenähtud spetsiaalse tehnilise lahenduse kaudu;
   8.2.3. lisada Veebisaidile Sisu selleks Haldaja poolt ettenähtud spetsiaalse tehnilise lahenduse kaudu;
   8.2.4. edastada Veebisaidil kättesaadavaks tehtud Sisu kolmandatele isikutele väljaspool Veebisaiti selleks Haldaja poolt ettenähtud spetsiaalse tehnilise lahenduse kaudu.
8.3. Turismiinfosüsteemi intellektuaalse omandi õiguste kasutamise viis on piiratud Kasutustingimustes selgelt lubatud juhtudega. Muudel juhtudel tuleb Turismiinfosüsteemiga seotud intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks küsida vastava õiguste omaja luba.

8.4. Kasutaja peab küsima Haldajalt eelneva nõusoleku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Kasutaja soovib:
   8.4.1. anda Turismiinfosüsteemi kasutamiseks all-litsentse, v.a Turismiinfosüsteemi kasutamise lubamiseks Kasutaja nimel;
   8.4.2. töödelda Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa või luua nende põhjal Sisu uute turismitoodete ja -teenuste kohta, v.a Turismiinfosüsteemi kaudu õiguspäraselt kättesaadava avaliku teabe kasutamiseks;
   8.4.3. Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, üldsusele kättesaadavaks teha, lülitada teistesse andmebaasidesse või kasutada muul moel, mis väljub Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa tavapärase kasutamise piiridest, v.a kui vastava osa intellektuaalse omandi õiguste omaja on andud selleks oma nõusoleku.
8.5. Kui Kasutaja lisab Turismiinfosüsteemi Sisu, siis peab Kasutaja tagama, et ta omab vastavaid intellektuaalse omandi õigusi Sisule või tal on vastavate intellektuaalse omandi õiguste omaja luba, nii et Sisu oleks võimalik õiguspäraselt Turismiinfosüsteemi lisada ja Turismiinfosüsteemis kasutada kooskõlas Kasutustingimustega.

8.6. Kui mõni Sisu intellektuaalse omandi õiguste omaja kuulub mis tahes autoreid või esitajaid ühendavasse kollektiivse esindamise organisatsiooni või on sõlminud esinduslepingu vastava agentuuri või muu sarnase esindusorganisatsiooniga, mis omab mis tahes intellektuaalse omandi õigusi Sisu suhtes või millel on õigus esindada eelnimetatud isikuid seoses nende intellektuaalse omandi õiguste teostamisega Sisu suhtes, siis peab Kasutaja tagama, et ta on selle organisatsiooniga sõlminud vajalikud kokkulepped, nii et vastavat Sisu ja sellega seotud intellektuaalse omandi õigusi oleks võimalik kasutada Turismiinfosüsteemis kooskõlas Kasutustingimustega. Vastasel korral on Haldajal õigus sõlmida ise vajalikud kokkulepped otse asjakohase organisatsiooniga või Leping viivitamatult ühepoolselt lõpetada, esitades Kasutajale vastava avalduse.
8.7. Lepingu sõlmimisega annab Kasutaja Haldajale tasuta ülemaailmse lihtlitsentsi Kasutaja lisatud Sisu ja nendega seotud intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks koos all-litsentseerimise õigusega samadel tingimustel käesoleva litsentsi tingimustega, kuid ilma piiranguteta kolmandate isikute või kasutatavate tehnoloogiate suhtes, turismiekspordi suurendamise ja siseturismi arendamise eesmärgil, sh uurimisprojektide läbiviimiseks, ärilise kasu saamiseks ja müügi edendamiseks, kuni vastavate intellektuaalse omandi õiguste kehtivuse lõppemiseni. Litsents hõlmab kasutamist ka mis tahes uutel platvormidel, uutes tehnoloogiates või muudes teenuse osutamise vormides, mida Haldaja võib tulevikus Turismiinfosüsteemiga siduda (näiteks puutetundlikud kioskid, veebilahendused mobiiltelefonile ja tahvelarvutile, mobiilirakendused jms). Selle litsentsi alusel on Haldajal õigus Kasutaja lisatud Sisu:
   8.7.1. reprodutseerida (kopeerida) – teha Sisust või selle osast ühe või mitme ajutise või alalise koopia otseselt või kaudselt mis tahes vormis või mis tahes viisil, sh Turismiinfosüsteemis talletamiseks;

8.7.2. levitada – võõrandada Sisu koopiaid või anda Sisu kasutada üldsusele või mis tahes kolmandatele isikutele, sh jagada Sisu koopiaid teiste veebilehekülgede, portaalide ja infoteenustega, tingimusel et need kolmandad isikud on nõustunud Kasutustingimustega;
   8.7.3. tõlkida – koostada, avaldada ja täiendada Sisu tõlkeid erinevatesse teistesse keeltesse;
   8.7.4. töödelda – muuta, kohandada, toimetada, täiendada, parandada, lisada sellele teisi turismitooteid või -teenuseid (illustratsioone, kommentaare, selgitusi, uusi osasid jms) ja luua Sisu edasiarendamise teel uusi  turismitooteid või -teenuseid (sh Sisu kogumikke, tuletatud teoseid, andmebaase, kollektiivseid teoseid, ühiseid teoseid jne). Töötlemiseks loetakse muuhulgas fotode mõõtude ja muude parameetrite muutmine, failinime muutmine, foto kvaliteedi tõstmine, tekstides kirjavigade ja faktiliste andmete parandamine jms;
   8.7.5. süstematiseerida ja koondada kogumikesse – analüüsida ja korrastada Sisu, lisada see Andmebaasi ning koostada ja välja anda Sisu kogumikke;
   8.7.6. eksponeerida – Sisu üldsusele vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil näidata;
   8.7.7. edastada – edastada Sisu raadio, televisiooni ja satelliidi kaudu ning taasedastada kaabellevivõrgu kaudu, samuti suunata teos üldsusele muude tehnikavahendite vahendusel;
   8.7.8. üldsusele kättesaadavaks teha (edastada Internetis) – teha Sisu üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad Sisu kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal.

8.8. Kui Kasutaja on Sisu lisamisel Turismiinfosüsteemis ära määratlenud Sisu autori nime, Sisu pealkirja (nimetuse) ja/või Sisu avaldamisallika, siis on Haldaja kohustatud neid selle Sisu juures kajastama. Haldaja ei vastuta Kasutaja määratletud Sisu autori nime, Sisu pealkirja (nimetuse) ja/või Sisu avaldamisallika täpsuse, õigsuse, täielikkuse ega asjakohasuse eest. Võttes arvesse autoriõiguse seaduse § 12 lg 2 on autoril õigus otsustada, kas ja millisel viisil oma teost tähistada, siis peab Kasutaja tagama, et Sisu autori isikuandmeid töödeldakse Sisu autori vastavasisulisel nõusolekul ja Sisu tähistatakse autori poolt ettenähtud viisil.
8.9. Kasutaja nõustub ja kinnitab Lepingu sõlmimisel ja igakordsel Kasutustingimustega nõustumisel, et:
   8.9.1. ta on teadlik Haldaja intellektuaalse omandi õigustest ning ta ei riku Haldaja intellektuaalse omandi õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda;
   8.9.2. talle kuuluvad muud intellektuaalse omandi õigused tema poolt Turismiinfosüsteemi lisatud Sisule või tal on muu õiguslik alus selle Sisu lisamiseks Turismiinfosüsteemi;
   8.9.3. ta kasutab teiste Kasutajate poolt Turismiinfosüsteemi lisatud Sisu kooskõlas Kasutustingimuste ja õigusaktidega.
8.10. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Turismiinfosüsteemi lisatud või seal avaldatud Sisu intellektuaalse omandi õiguste kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele põhjustatud kahjulike tagajärgede, sh tekitatud kahju eest, kui Haldaja tegi kõik temalt mõistlikult oodatava, et selliseid tagajärgi ära hoida või vähendada. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.

9. Kasutajate-vahelised tehingud

9.1. Haldaja ei osale ise (näiteks agendi, maakleri, komisjonäri, esindajana või muul viisil) reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Veebisaidil avaldatud info, reklaami, turundusinfo, kommertsteadaannete ja pakkumiste tulemusel Kasutajate vahel, v.a kui Kasutustingimustes on tehtud vastav erand.
9.2. Kasutajad sõlmivad tehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad täies ulatuses ise nende vahel sõlmitud tehingute täitmise eest, v.a kui Kasutustingimustes on tehtud vastav erand.
9.3. Kui Kasutajat esindab tehingu sõlmimisel teine isik, siis vastutab Kasutaja selle eest, et see teine isik oleks kolmandatele isikutele selgelt äratuntav kui Kasutaja esindaja ja et tema esindajal oleksid tehingu sõlmimiseks vajalikud volitused.
9.4. Haldaja ei vastuta:
   9.4.1. Kasutajate vahel lepingu läbirääkimiste, sõlmimise ja täitmise eest, sealhulgas (kuid mitte ainult) tasumise, kaupade kohaletoimetamise, teenuse osutamise, lepingutingimustele vastavuse, garantiide jm Kasutajate vahelise lepingu tingimuste eest;
   9.4.2. Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest;
   9.4.3. kui Kasutaja muudab tema poolt Turismiinfosüsteemi lisatud infot, reklaami, turundusinfot, kommertsteadaandeid või pakkumisi.

10. Isikuandmete töötlemine

10.1. Haldaja on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja. Haldaja võib Teenuse osutamise käigus koguda Kasutaja Isikuandmeid. Haldaja kogub Isikuandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ning muul moel seoses Veebisaidi kasutamisega Kasutaja poolt vastavalt Kasutustingimustele. Kõikide Teenuste osutamisel salvestab Haldaja Kasutaja arvuti IP-aadressi infosüsteemi turvalisuse ja Teenuse Kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.
10.2. Kasutaja Isikuandmete töötlemise aluseks Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja mahus on Kasutaja ja Haldaja vahel sõlmitav Leping.

10.1. Haldaja on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja. Haldaja võib Teenuse osutamise käigus koguda Kasutaja Isikuandmeid. Haldaja kogub Isikuandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ning muul moel seoses Veebisaidi kasutamisega Kasutaja poolt vastavalt Kasutustingimustele. Kõikide Teenuste osutamisel salvestab Haldaja Kasutaja arvuti IP-aadressi infosüsteemi turvalisuse ja Teenuse Kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.
10.2. Kasutaja Isikuandmete töötlemise aluseks Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja mahus on Kasutaja ja Haldaja vahel sõlmitav Leping. 
10.3. Kasutajal on õigus igal ajal nõuda tutvumist tema kohta kogutud Isikuandmetega või nõuda nende parandamist või nõuda nende töötlemise piiramist või nõuda nende ülekandmist või esitada vastuväiteid nende kasutamisele või nõuda nende töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Kui ilma selliste Isikuandmeteta ei ole võimalik Kasutajale Teenuseid osutada, siis loetakse, et Kasutaja on Isikuandmete töötlemise lõpetamise, kustutamise või sulgemise nõude esitamisega ühtlasi esitanud Lepingu ühepoolse lõpetamise avalduse ning Haldajal on õigus lõpetada Kasutajale vastavate Teenuste osutamine. Kui Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek, ei saa seda tagasi võtta tagasiulatuvalt.
10.4. Kasutajal on õigus oma andmete töötlemise kohta esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.
10.5. Haldaja säilitab saadud teabe Kasutajaga suhtlemise kohta ja toimingute kohta Turismiinfosüsteemis elektroonilisel kujul kuni 5 aastat, kuid teeb neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
10.6. Kasutaja Isikuandmeid kasutab Haldaja:
   10.6.1. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks;
   10.6.2. Teenuste osutamiseks ja selle paremaks planeerimiseks;

10.6.3. Kasutajate segmenteerimiseks ja Teenuste personaliseerimiseks;
   10.6.4. koostöö võimaluste ja -partnerite teenuste ja kaupade tutvustamiseks ning pakkumiseks, kui see on seotud Turismiinfosüsteemi ja selle Teenustega;
  10.6.6. Kasutaja vajaduste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Turismiinfosüsteemi uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumisele;
  10.6.7. oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad õigusaktidest (näiteks andmete edastamine uurimisasutusele jms);
  10.6.8. oma rikutud õiguste kaitsmiseks (näiteks andmete edastamine Haldajat esindavale advokaadile jms).
10.7. Haldaja ei edasta Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui sellele on Kasutustingimustes või Haldaja veebilehel https://eas.ee/isikuandmete-tootlemine/ avaldatud isikuandmete töötlemise tingimustes viidatud. Näiteks edastab Haldaja Kasutaja andmeid:
   10.7.1. Veebisaidil üldsusele, kui Kasutaja on sellised andmed ise märkinud kasutajakonto kaudu oma avalikeks kontaktandmeteks ja lubanud nende avaldamist;
   10.7.2. regionaalsetele esindajatele, nõustajatele ja koostööpartneritele Turismiinfosüsteemi või selle osade haldamiseks;
   10.7.3. eelnevalt anonümiseeritud kujul turu-uuringute läbiviimiseks, turismiekspordi suurendamise ja siseturismi arendamise võimaluste analüüsiks ja Turismiinfosüsteemi turunduseks (nii vahetult kui ka sidekanalite teel).
10.8. Haldaja ei kasuta Kasutaja kontaktandmeid Turismiinfosüsteemi kasutamisega mitteseotud info edastamiseks, samuti ei lisata neid andmeid ilma Kasutaja nõusolekuta Turismiinfosüsteemiga mitteseotud postitusnimekirjadesse.
10.9. Kasutaja võib soovi korral igal ajal keelduda Haldaja poolt saadetavast infost, reklaamist, turundusinfost, kommertsteadaannetest ja pakkumistest, saates Haldajale vastavasisulise avalduse.

10.10. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.
10.11. Isikuandmete töötlemine osas, milles see siin ei ole reguleeritud, kohaldatakse Haldaja veebilehel https://eas.ee/isikuandmete-tootlemine/ avaldatud isikuandmete töötlemise tingimusi.

11. Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kvaliteet ning kättesaadavus

11.1. Turismiinfosüsteem ja Teenused toimivad „nii nagu on" põhimõttel.
11.2. Haldaja uuendab pidevalt Turismiinfosüsteemi toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et parandada Teenuste kvaliteeti ning lisab Turismiinfosüsteemile uusi funktsionaalsusi.
11.3. Kasutaja nõustub ja kinnitab Lepingu sõlmimisel ja igakordsel Kasutustingimustega nõustumisel, et:
   11.3.1. Teenuste ning Turismiinfosüsteemi vorm ja iseloom võivad aeg-ajalt muutuda ja uueneda ilma ette teatamata;
   11.3.2. Haldaja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste või nende mis tahes osa osutamise omal äranägemisel hooldus- ja/või arendustööde teostamiseks, teatades sellest ette Veebisaidil Kasutajakonto vahendusel vähemalt kolm tööpäeva;
  11.3.3. Osa Teenuseid ja Turismiinfosüsteemi funktsionaalsust võib Haldaja  kaotada, näiteks kui see on vananenud ega ole enam asjakohane;
  11.3.4. Haldaja võib võtta lisaks Veebisaidile kasutusele ka muid platvorme ja tehnoloogiaid ning neid Turismiinfosüsteemiga siduda (näiteks puutetundlikud kioskid, veebilahendused mobiiltelefonile ja tahvelarvutile, mobiilirakendused jms);
  11.3.5. Haldajal on õigus Teenuste osutamine ja Turismiinfosüsteemi haldamine ning arendamine lõpetada kooskõlas õigusaktidega.
11.4. Haldaja ei vastuta:
  11.4.1. Teenuste või nende mis tahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldus- ja/või arendustööde raames;
  11.4.2. kui Kasutaja mobiilsideoperaator, internetiteenuse pakkuja või muud side- ja telekommunikatsiooniettevõtjad ei võimalda Kasutajale ligipääsu Turismiinfosüsteemile või Teenuse kasutamist;

11.4.3. Kasutaja riistvaras, seadmetes või nendes sisalduvas tarkvaras esinevate vigade, kahjustuste või Teenuse kasutamiseks sobimatute seadistuste ega sellega Kasutajale kaasnevate tagajärgede, sh tekitatud kahju eest;
 11.4.4.  Arvustuste eest, mis on kogutud ja töödeldud TripAdvisori pool või mõne muu sarnase platvormi kaudu. Link TripAdvisori või mõne muu sarnase platvormi arvutustele on lisatud Veebilehe turismitoote või -teenuse juurde.

12. Otsingutulemuste kuvamine ja parameetrid


12.1. Kasutaja saab Veebisaidil otsingut teostada Veebisaidi päises asuvas otsinguaknas, otsingu üldlehel ja kaardirakenduses. Otsingut saab teostada nii märksõnaotsinguga kui ka teemaviidete abil. 
12.2. Märksõna ja teemaviitega otsingu teostamisel on otsingutulemuste järjestusel kindlad märksõnakohased reeglid, et Kasutajale kuvada võimalikud täpsed tulemused.  Otsingukasti saab sisestada otsingusõna ja teemaviite, süsteem pakub vasteid Kasutaja poolt sisestud tekstile. 
12.3. Turismitoodete ja -teenuste  valimisel ja filtreerimisel kehtivad tulemuste järjestamisel järgmised eeliskuvamise reeglid:
 12.3.1. Kvaliteedimärgiseid (nt , Green Key, White Guide Nordic, Silverspoon, Eesti Kämpingute Liit, Michelin tärnid, hotellide ja motellide tärnid, jm andmebaasi lisanduvad kvaliteedimärgised) omavad tooted-teenused;
 12.3.2. Kõik ülejäänud kuvatakse suvaliselt muutuvas järjekorras.

13. Haldaja õigused

13.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Turismiinfosüsteemis kehtivaid häid tavasid, Haldaja või tema esindajate poolt kehtestatud juhendeid või nende antud täiendavaid juhiseid või õigusakte, on Haldajal õigus sõltuvalt rikkumise raskusastmest ajutiselt:
   13.1.1. piirata Kasutaja kasutusõiguseid Turismiinfosüsteemi või Teenuste kasutamiseks;
   13.1.2. blokeerida Kasutaja kasutajakonto Veebisaidil;
   13.1.3. tõkestada Kasutaja arvuti IP-aadressilt juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale;

13.1.4. anda mõistlik täiendav tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks ja selle mittetäitmisel Leping lõpetada.
13.2. Kui Kasutaja korduvalt või muul moel oluliselt rikub Kasutustingimusi või ei kõrvalda Haldaja antud tähtaja jooksul rikkumisi, on Haldajal õigus:
   13.2.1. keelata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine;
   13.2.2. kustutada Kasutaja kasutajakonto Veebisaidil;
   13.2.3. Kasutaja arvuti IP-aadressilt juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale;
   13.2.4. lõpetada Leping  või sulgeda kasutajakonto ilma ette teatamata.
13.3. Muuhulgas on Haldajal õigus tõkestada juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale isikul, kes kasutab Turismiinfosüsteemi ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes.
13.4. Kui Kasutaja on avaldanud Turismiinfosüsteemi kaudu Sisu, mis rikub kolmanda isiku õigusi või on vastuolus õigusaktidega ning Haldajale on esitatud sellega seoses kaebus või kahjunõue, on Haldajal õigus piirata sellise Sisu kuvamist Veebisaidil ning edastada Sisu avaldanud Kasutaja kontaktandmed vajadusel kaebuse või kahjunõude esitajale.
13.5. Haldaja võib enda õiguste kaitseks rakendada ka muid Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides ettenähtud õiguskaitsevahendeid.
13.6. Kui Haldaja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, Sisule, oma kasutajakonto andmetele või mis tahes muule Turismiinfosüsteemi osale.

13. Haldaja vastutuse üldised piirangud

13.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Turismiinfosüsteemis kehtivaid häid tavasid, Haldaja või tema esindajate poolt kehtestatud juhendeid või nende antud täiendavaid juhiseid või õigusakte, on Haldajal õigus sõltuvalt rikkumise raskusastmest ajutiselt:
   13.1.1. piirata Kasutaja kasutusõiguseid Turismiinfosüsteemi või Teenuste kasutamiseks;
   13.1.2. blokeerida Kasutaja kasutajakonto Veebisaidil;

13.1.3. tõkestada Kasutaja arvuti IP-aadressilt juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale;
   13.1.4. anda mõistlik täiendav tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks ja selle mittetäitmisel Leping lõpetada.
13.2. Kui Kasutaja korduvalt või muul moel oluliselt rikub Kasutustingimusi või ei kõrvalda Haldaja antud tähtaja jooksul rikkumisi, on Haldajal õigus:
   13.2.1. keelata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine;
   13.2.2. kustutada Kasutaja kasutajakonto Veebisaidil;
   13.2.3. Kasutaja arvuti IP-aadressilt juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale;
   13.2.4. lõpetada Leping  või sulgeda kasutajakonto ilma ette teatamata.
13.3. Muuhulgas on Haldajal õigus tõkestada juurdepääs Turismiinfosüsteemile või selle mis tahes osale isikul, kes kasutab Turismiinfosüsteemi ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes.
13.4. Kui Kasutaja on avaldanud Turismiinfosüsteemi kaudu Sisu, mis rikub kolmanda isiku õigusi või on vastuolus õigusaktidega ning Haldajale on esitatud sellega seoses kaebus või kahjunõue, on Haldajal õigus piirata sellise Sisu kuvamist Veebisaidil ning edastada Sisu avaldanud Kasutaja kontaktandmed vajadusel kaebuse või kahjunõude esitajale.
13.5. Haldaja võib enda õiguste kaitseks rakendada ka muid Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides ettenähtud õiguskaitsevahendeid.
13.6. Kui Haldaja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, Sisule, oma kasutajakonto andmetele või mis tahes muule Turismiinfosüsteemi osale.

14. Haldaja vastutuse üldised piirangud

14.1. Haldaja ei vastuta:
   14.1.1. Turismiinfosüsteemis või selle vahendusel toime pandud või kestva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks. Kui Haldaja saab teada Turismiinfosüsteemis või selle vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, teeb ta kõik temalt mõistlikult oodatava, et selline rikkumine lõpetada ja selle tagajärjed kõrvaldada;
   14.1.2. kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Turismiinfosüsteemist õigustrikkuva Sisu või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või Turismiinfosüsteemile), kui see oli vajalik Haldajale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et Sisu või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, Turismiinfosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega;
   14.1.3. Teenuste, Turismiinfosüsteemi või selle mis tahes osa mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Haldajast ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, välgutabamus, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) esinevad tehnilised tõrked, küberrünnakud jne;
   14.1.4. muudel Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides toodud juhtudel.

15. Lõppsätted

15.1. Turismiinfosüsteemi ja Teenuste kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
15.2. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks õigusaktidega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
15.3. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
15.4. Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Kasutajal on õigus 14 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest sellest taganeda.
15.5. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Turismiinfosüsteemi arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta, kui:
   15.5.1. seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises;
   15.5.2. uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine;
   15.5.3. Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt;
   15.5.4. vajadus Isikuandmete kaitse tõhustamiseks;
   15.5.5. tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Turismiinfosüsteemi haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust.
15.6. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muutustest Veebisaidi vahendusel. Haldaja võib teavitada Kasutustingimuste muutustest iga Kasutajat eraldi e-posti teel, kuid ei vastuta e-kirja kättetoimetamise eest, kui Kasutaja antud e-postiaadress ei toimi või kui esinevad muud Kasutajast tulenevad tõrked e-posti vastuvõtmisel.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA