"Kingi aega" kampaania reeglid

Allikas: EAS

"Kingi aega" kampaania reeglid

1. Üldised tingimused

1.1. Kampaania reeglid reguleerivad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) korraldatava kampaania „Kingi aega" (kampaania) raames EASi, veebisaidil www.puhkaeestis.ee/kingiaega Eesti turismiteenuste andmebaasis (veebisait) registreeritud kampaanias osaleva teenusepakkuja ja kasutaja (klient) vahelisi õigussuhteid.
1.2. Kampaania eesmärk on inspireerida inimesi kinkima lähedastele asjade asemel elamusi, mida pakuvad Eesti turismiettevõtjad.
1.3. Kampaania kestab 15.11.2021 kuni 31.12.2023.
1.4. EAS võimaldab veebisaidi vahendusel osta teenusepakkujate kinkekaarte, mille eest saab kasutada teenusepakkuja pakutavaid tooteid ja teenuseid (teenused). Klient valib veebisaidil sobiva teenusepakkuja ja teenuse ning tasub selle eest Makseteenuse kaudu otse teenusepakkujale. Veebisaidi kaudu ostetud kinkekaardi edastab kliendile EAS teenusepakkuja nimel. EAS ei võta ega saa tasu kinkekaartide väljastamise eest.
1.5. Kui klient ostab kinkekaardi otse konkreetse teenusepakkuja veebisaidi kaudu, toimub ost vastava teenusepakkuja kohaldatavate tingimuste kohaselt ning sellisel juhul väljastab kliendile kinkekaardi teenusepakkuja ja kampaania reeglid ei kohaldu.
1.6. EAS võimaldab teenusepakkujana kampaanias osaleda turismiettevõtjal,
1.6.1. mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis;
1.6.2. mis on registreeritud Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis;
1.6.3. mille tegelikud kasusaajad on ELi kodanikud;
1.6.4. millel puuduvad maksuvõlad;
1.6.5. mis ei ole avaldatud kauplejate nimekirjas, kes ei ole järginud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
1.7. EAS ei võimaldada veebisaidi kaudu osta kinkekaarti alkoholi ja tubakatoodete soetamiseks.
1.8. Kinkekaarti on võimalik kasutada 12 kuu jooksul kinkekaardi ostmisest.
1.9. Kinkekaart on veebisaidil tutvustatavate teenusepakkujate teenuste kasutamiseks väljastatav kingisertifikaat, mis tagab kliendile või tema poolt määratud kolmandale isikule (edaspidi hõlmatud mõistega klient) väljavalitud teenuse kasutamise ning selle osutamise teenusepakkuja poolt vastavalt kinkekaardile ja teenusepakkuja poolt teenuse kasutamisele kehtestatud reeglitele.
1.10. Kinkekaardi ostmisel sõlmib klient teenusepakkujaga lepingu. EAS ei ole teenusepakkuja ja kliendi vahelise lepingu osapool, vaid võimaldab teenusepakkujale võimalust lepingu sõlmimiseks kliendiga veebisaidi kaudu ning võimaldab teenusepakkujale tutvustada klientidele erinevate teenusepakkujate teenuseid veebisaidil. Väljavalitud teenuse osutamise korraldab täielikult väljavalitud teenusepakkuja ja EAS ei vastuta teenuse osutamise ega selle kvaliteedi eest. EAS ei vastuta kinkekaardi soetamise ega selle kasutamisega kaasnevate tagajärgede (teenuse osutamine teenuseosutaja poolt, tervisekahjustuse tekkimine, vara kahjustumine või hävinemine vms) eest. Teenuse osutamisega seotud puuduste, eksimuste ja vigade eest vastutab kliendi ees teenusepakkuja, mitte EAS.
1.11. EASil on ühepoolne õigus kampaania lõpetada, kui ilmnevad ettenägematud asjaolud (force majeure), teatades sellest avalikult kampaania veebisaidil.

2. Kinkekaardi omandamine, kättetoimetamine ja kasutamine
2.1. Kinkekaart on kliendile väljastatav kinnitus, mis tõendab teenuse eest tasumist ning mille eest on kliendil võimalik kinkekaardil nimetatud summa piires väljavalitud teenusepakkuja teenust kasutada.
2.2. Kinkekaart toimetatakse kliendile pärast makse laekumist.
2.3. Kinkekaart toimetatakse kliendile kohale elektrooniliselt kliendi märgitud e-posti aadressil.
2.3. Kinkekaart kehtib 12 (kaksteist) kuud alates selle väljastamise päevast. Muud kinkekaardi tingimused määrab teenuseosutaja.
2.5. Teenust on õigus kasutada isikul, kes esitab kinkekaardi väljavalitud teenusepakkujale kinkekaardi tähtaja jooksul. Juhul, kui kinkekaardi kasutamiseks tuleb leppida eelnevalt kokku aeg, siis tuleb seda teha kliendil endal ning see ei ole EASi kohustus.
2.6. Kinkekaarti võib kasutada ainult üks kord. Teenust võib kasutada isik, kes esitab kinkekaardi esimesena väljavalitud teenusepakkujale. Eeldatakse, et kinkekaardi esitaja on selle kasutamiseks õigustatud.
2.7. Väljavalitud teenuse broneerimiseks, teenuse osutamise kuupäeva ja kellaaja kokkuleppimiseks peab klient võtma ise ühendust teenusepakkujaga, teatades kinkekaardi reserveeringu koodi ja kehtivusaja, küsima teenusepakkujalt broneeringu kinnitust ja lisainfot ning olema teenuse kasutamiseks kohal kokkulepitud ajal ja kohas.
2.8. EAS ei vastuta teenuse osutamise, selle kvaliteedi ega mis tahes muude teenuse osutamisega seotud asjaolude eest. Kõik teenusega seotud vaidlused lahendatakse kliendi ja teenusepakkuja vahel.
2.9. Juhul kui klient on soovitud teenuse välja valinud käesolevate tingimuste kohaselt, kuid selgub, et see teenus pole enam saadaval, on kliendil võimalik pöörduda teenusepakkuja poole, et valida uus teenus või paluda teenusepakkujalt kinkekaardi väärtuse hüvitamist rahaliselt 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist.
2.10. Kinkekaardil ja veebisaidil kuvatud teenuse pildid on illustratiivse tähendusega ning need võivad erineda tegelikust teenusest. Tegemist on teenusepakkuja poolt edastatud materjaliga, mille õigsuse eest vastutab teenusepakkuja.
2.11. Kinkekaarti ei vahetata raha vastu. Kasutamata kinkekaardi eest raha ei tagastata.

3. EASi õigused ja kohustused
3.1. EASil on õigus:
3.1.1 välistada kampaaniast teenusepakkuja, kes ei vasta punktis 1.6 toodud tingimustele või on rikkunud punktis 5.2 nimetatud kohustust;
3.1.2. jätta kinkekaart kliendile edastamata, kui klient on esitanud valed, ebatäpsed või eksitavad andmed või on esitanud andmed puudulikult.
3.2. EAS kohustub:
3.2.1.osutama kliendile teenusepakkujate kinkekaartide ostmise võimalusele ning võimaldama veebisaidil erinevate teenusepakkujate teenustega tutvumist;
3.2.2. teavitama kinkekaardi ostu sooritanud klienti kinkekaardi ostu õnnestumisest ning korraldama kliendile kliendi poolt välja valitud kinkekaardi edastamise tema poolt nimetatud e-posti aadressile, kui klient on kinkekaardi eest tasunud;
3.2.3. edastama teenusepakkujale teavet tema osutatavate teenuste saamiseks ostetud kinkekaartide kohta;
3.2.4. tasuma kampaania raames soetatud kinkekaardi ostutehingutega kaasneva Maksekeskuse teenustasu.

4. Kliendi õigused ja kohustused
4.1. Kliendil on õigus:
4.1.1. saada kinkekaardi alusel teenusepakkujalt teenust kinkekaardil nimetatud summa ja tähtaja piires;
4.1.2. taganeda lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kinkekaardi saamisest, tingimusel, et klient ei ole teenust kasutanud ega selle kasutamiseks aega broneerinud. Lepingust taganemiseks tuleb kirjalik taganemisavaldus ja kinkekaart saata eelnimetatud tähtaja jooksul teenusepakkujale veebisaidil avaldatud kontaktidel. Lepingust taganemise avalduse esitamisega kaotab kinkekaart kehtivuse.
4.2. Klient kohustub:
4.2.1. tutvuma kinkekaardi tellimisel kampaania reeglitega ning teavitama viivitamatult EASi veebisaidil olevatel kontaktidel, kui ta ei ole kampaania reeglitega tutvunud, nendest aru saanud või nendega nõus; juhul, kui klient reeglitega ei tutvu ja nendega ei nõustu, ei ole temal võimalik kinkekaarti osta ning temale kinkekaarti edastada;
4.2.2. sisestama kinkekaardi ostmisel andmed, mis on vajalikud ostu sooritamiseks ja kinkekaardi edastamiseks;
4.2.3. üle kandma teenusepakkujale tasu, mis on märgitud veebisaidil;
4.2.4. märkima kõik oma andmed õigesti. Juhul, kui klient märgib ebaõiged või mittekorrektsed andmed, ei vastuta EAS kinkekaardi välja saatmise eest;
4.2.5. kasutama kinkekaarti vastavalt kinkekaardi ja reeglite tingimustele;
4.2.6. kandma kõik ostu sooritamisega seotud enda sidevahendite ja ülekande kulud;
4.2.7. veenduma, et väljavalitud teenus on sobilik kliendi tervisliku seisundiga ning vajadusel teenusepakkujalt teenuse kohta lisainfot küsima, vastutades ise täielikult teenuse kasutamise mõjude ja tagajärgede eest.

5. Teenusepakkuja õigused ja kohustused
5.1. Teenusepakkujal on õigus saada EASilt teavet klientide poolt tema osutatavate teenuste saamiseks ostetud kinkekaartide kohta.
5.2. Teenusepakkuja kohustub:
5.2.1.korraldama kliendile kinkekaardi alusel teenuse osutamise;
5.2.2. tagama teenuse kvaliteedi vastavuse tavaliselt sarnaselt tootelt või teenuselt oodatavale kvaliteedile ning veebisaidil teenuse juures olevale kirjeldusele; juhul, kui kvaliteet ei vasta sarnaselt tootelt või teenuselt tavapäraselt oodatavatele nõuetele või normidele, on kliendil õigus nõuda teenusepakkujalt toote või teenuse asendamist või parandamist vastavalt Eesti õigusaktidele;
5.2.3. kliendilt punktis 4.1.2 nimetatud taganemise avalduse saamisel tagastama kliendile kinkekaardi eest saadud summa;
5.2.4. teavitama EASi, kui tema esindusõiguslik isik või tegelik kasusaaja on riikliku taustaga isik (PEP);
5.2.5. teavitama EASi, kui ettevõtte tegelikud kasusaajad ei ole EL kodanikud;
5.2.6. avaldama veebisaidil korrektsed kontaktandmed (aadress, telefon, email);
5.2.7. vastutama tervikuna ja ainuisikuliselt kõikide kinkekaardiga seonduvate võimalike nõuete eest;
5.2.8. kandma vastutust selle eest, kui kliendile tuleb teostada summa tasumisega või tasumisest taganemisega seonduvalt mistahes tagasimakseid või väljamakseid.

6. Isikuandmete töötlemine
6.1. EAS säilitab kliendi isikuandmeid 1 aasta pärast kampaania lõppemist. Isikuandmete töötlemise seaduslik alus on andmesubjekti nõusolek. Kliendil on õigus oma nõusolek millal tahes tagasi võtta ilma, et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.
6.2. Kampaania raames on EAS isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 679/2016 mõistes isikuandmete vastutav töötleja kampaania läbiviimisega seotud töötlemise osas. Teenuse osutamisega seotud isikuandmete eraldiseisev vastutav töötleja on teenusepakkuja. Kinkekaardi eest teenusepakkujale makse teostamisega seoses on makse teostamisega seotud isikuandmete volitatud töötlejaks Maksekeskus. Klient on teadlik, et Maksekeskus töötleb volitatud töötlejana tema isikuandmeid mahus, mis on vajalik makse teostamiseks ja mille klient ise makset tehes esitab. Kliendil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende muutmist või kustutamist, nende töötlemise piiramist ja nende ülekandmist ning esitada vastuväide nende töötlemisele. Rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta EASi poolt leiab siit.
6.3. EASile esitatavad isikuandmete töötlemisega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb saata andmekaitsespetsialisti e-posti aadressile andmekaitse@eas.ee. Isikuandmetega seotud pöördumisele vastab EAS 30 kalendripäeva jooksul.

7. Otsingutulemuste kuvamine ja parameetrid
7.1 Kasutaja saab Veebisaidil otsingut teostada Veebisaidi avalehel asuvas otsinguaknas ning teatud sisulehtede ja teemalehtede otsinguakendes nagu Filter ja Kingi generaator. Otsinguakendes saab otsingut teostada kategooriate valimise ja filtreerimisega.
7.2 Igas järjestuses toodud objektide grupis sees toimub omavahel objektide kuvamine random ehk suvaliselt muutuvas järjekorras (objektide järjekord grupis muutub lehebrauseri värskendamisega).


8. Pretensioonid seoses kampaania korraldusega
8.1. Kampaania korralduse ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb saata e-posti aadressile kingiaega@puhkaeestis.ee.
8.2. EAS vaatab pretensioonid läbi seitsme päeva jooksul pärast nende kättesaamist ja teatab otsusest pretensiooni esitajale teates nimetatud e-posti aadressil.


Kampaania korraldamist toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Viimati muudetud: 15.11.2022