Majutuse pakkumine ja nõudlus Eestis portaali airbnb kaudu

27. märts 2019

Airbnb statistikat vaadates võib resümeerida, et nii nõudlus kui ka pakkumine on tugevalt keskendunud Tallinnale, kus külaliskorteri segment lisab ametlikule majutusstatistikale hinnanguliselt ligi viiendiku ööbimiste kogumahust.

EASi turismiarenduskeskus ostis firmalt AirDNA andmed portaali airbnb.com kaudu üüritud pindade kasutamise kohta Eestis ning eraldi ka Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Pakkumine 

Andmed näitavad, et nii nõudlus kui ka pakkumine erinevad kuude kaupa märkimisväärselt. Näiteks 2018.a veebruaris pakuti Eestis portaali airbnb.com kaudu 2044 üüripinda, juulis aga üle kahe korra rohkem ehk 4475. Üüripind võib olla eraldi üksusena välja üüritav maja või korter, aga ka tuba või ainult voodikoht ühistoas. Üle 80% pakkujatest üürib välja terve korteri või maja, alla 20% pakub kas eraldi tuba või ainult voodikohta ühistoas. Pakkumine kasvas 2018. a jooksul tunduvalt, kuid suurem oli kasv aasta esimesel poolel.

Nõudlus 

Nii üüripindade nõudlus kui ka pakkumine on tugevalt keskendunud Tallinnale – tunduvalt rohkem kui nõudlus ja pakkumine majutusettevõtetes. Broneeritud öödest koguni 75% veedeti Tallinnas, 6% Tartus, 6% Pärnus ja 13% mujal Eestis. Võrdluseks võib tuua, et Eesti majutusettevõtetes veedetud öödest viibiti Tallinnas vaid 47%, Tartus 7%, Pärnus 12% ja mujal Eestis koguni 34%. Ka üüripindade pakkumine on keskendunud Tallinnale, kuid siiski väiksemal määral kui nõudlus: 56% pakutavatest üüripindadest asus Tallinnas, 11% Pärnus, 7% Tartus ja 26% mujal Eestis.

2018. aastal broneeriti Eestis airbnb.com kaudu väljaüüritavaid kortereid või maju kokku 377 421 ööks. Arv näitab öid, mil portaalis eraldi pakutav üüripind ehk maja või korter oli välja üüritud (sõltumata sellest, mitu inimest üüripinnal ööbis). Broneeritud ööde arv kasvas aastaga koguni 37%. Tallinnas kasvas broneeritud ööde arv 2017. aastaga võrreldes 36%, Pärnus 34%, Tartus 27% ja mujal Eestis 53%.

Üüripindadel ööbinud inimeste arv ja päritoluriik pole teada. Airbnb avaldatud andmed Eesti kohta tervikuna viitavad sellele, et reisiseltskonnas oli keskmiselt 2,6 inimest. Seda eeldades küündis seal veedetud ööbimiste arv peaaegu miljonini (981 000). Statistikaameti majutusstatistika järgi veetsid sise- ja välisturistid Eesti majutusettevõtetes 2018. aastal 6,63 miljonit ööd. Siin tuleb aga arvestada, et osa pakutavatest üüripindadest sisaldub ka Statistikaameti majutusstatistikas (osa külaliskorteritest ja kodumajutustest). Seetõttu võib hinnata, et 2018. aastal lisandus airbnb.com kaudu broneeritud üüripindadel Eesti majutusettevõtetes veedetud ööbimistele 10-12% (2017. aastal hinnanguliselt 6-8%). Kuna üüripindade nõudlus on tugevalt Tallinnale keskendunud, lisandus Tallinnas ametlikule majutusstatistikale märkimisväärselt rohkem ööbimisi – hinnanguliselt 17-19%. Tartus lisandus majutusstatistikas kajastuvatele ööbimistele üüripindadel 8-10% ja Pärnus vaid 4-5%. Andmed näitavad vaid portaali airbnb.com kaudu broneeritud öid, mitte muude sarnaste portaalide või muude kanalite kaudu tehtud broneeringuid.

Täpsemad ülevaated kogu Eesti ning eraldi Tallinna, Tartu ja Pärnu kohta:
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/turismiuuringud-ja-ulevaated/airbnb-statistika.