Programmi eesmärk on tõsta Eesti kui reisisihi konkurentsivõimet turismitoodete ja -teenuste kvaliteedi tõstmise ning valiku laiendamise kaudu. Programm sobib eeskätt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning lähtub seisukohast, et iga turismiettevõte, kes on õigesti valinud oma sihtgrupi, suudab õige juhtimisega klientide ootustele vastata või neid ületada.

Kvaliteedi arendamisele pühendunud ja programmi edukalt rakendavaid ettevõtteid tunnustatakse diplomiga "Märk kindlast arengust". Tunnustus annab klientidele ja avalikkusele teada, et ettevõte on valmis oma klientide heaolu nimel järjepidevalt pingutama.

Programmiga liitumine võiks pakkuda huvi turismiettevõttele, kes soovib:

 • tõsta klientide rahulolu
 • kaasata oma töötajaid ettevõtte tegevusse
 • hinnata enda tegevust ja seeläbi ettevõtte juhtimist paremaks muuta
 • võrrelda ennast teistega
 • saada ekspertide hinnang oma ettevõtte tegevusele
 • saada lisamõtteid, kuidas ja kuhu edasi liikuda

Mida kvaliteediprogramm endast täpsemalt kujutab?

Kvaliteediprogrammi raames toimub ettevõtjatele 6 koolitust, mille raames:

 • korraldab ettevõtte enesehindamise ja määratleb parendusvaldkonnad
 • koostab kvaliteediplaani vähemalt 2-3 valdkonna parenduste juurutamiseks ettevõttes
 • analüüsib kliendi teekonda oma ettevõttes ning leiab parendusvõimalused (nt kliendi tagasiside süsteemi loomine jms)
 • koolitab oma töötajaid kliendikesksuse põhimõtetes, aktiivse puhkuse puhul ka riskikäsitluses
 • tunnustuse saamiseks läbib ettevõte ka välishindamise

Tunnustus "Märk kindlast arengust"

Otsus tunnustamise üle võetakse vastu välishindamise tulemuste ja ettevõtte poolt esitatud materjalide põhjal. Tunnustus "Märk kindlast arengust" kehtib 1-2 aastat. Tunnustuse saamiseks peab ettevõttes olema pühendumus kvaliteedi arendamisele ja kliendikesksusele.

Kasu ettevõtjale:

 • eristumisvõimalus ja avalikkuse tähelepanu riikliku tunnustuse kaudu
 • kontaktid ja võimalused võrrelda oma ettevõtet teiste ettevõtetega
 • erapooletu tagasiside ettevõtte toimimise kohta välishindajatelt
 • kvaliteedijuhtimiseks vajalikud abinõud ja õpivõimalused nende kasutamiseks
 • spetsialistide nõuanded kvaliteediprogrammi koolitustel ja ümarlaudadel.

Kvaliteediprogrammi on rakendatud aastatel 2005-2010. Käesoleval hetkel toimub programmi arendamine (sisu ja materjalide uuendamine), kvaliteedisüsteemi loomine ning Euroopa Komisjoni poolt loodava kvaliteedimärgisega vastavusse viimine. Ettevõtetel on võimalik kvaliteediprogrammiga liituda pilootprojekti käivitumisel ning sellest teavitatakse läbi Puhkaeestis.ee keskkonna.

Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Kvaliteedisüsteemi koordinaator
Kadri Tammik
EASi turismiarenduskeskus
E-post kadri.tammik@eas.ee
Tel 627 9452
www.eas.ee