Iseseisvalt korraldatud reiside osakaalu pideval suurenemisel võetakse turismiturunduse peamisesse fookusesse sihtturu lõpptarbija ehk potentsiaalne turist. Sihtturgude avalikkusele suunatakse neile atraktiivseid turismitooteid tutvustavad kampaaniad, reklaame ning korraldatakse meediasuhteid, et teadvustada ja kinnistada olulistel sihtturgudel Eesti kui sobiliku reisisihi maine. Eesmärk on pikendada Eesti külastust, soodustada kaugematelt turgudelt esmakülastusi ja lähiturgudelt korduvkülastusi ning külastusi väljaspool kõrghooaega, laiendada kliendibaasi erinevatele vanuserühmadele ning nõudlikumale ja maksejõulisemale kliendigrupile.

Sihtturud, millel on suurim potentsiaal tuua tulu turundusinvesteeringutelt seatakse tähtsuse järjekorda, arvestades nende suurust, Eestisse tehtud reiside arvu ja Eesti üldist atraktiivsust. Eesti kui reisisihi jaoks on suure potentsiaali ja prioriteetusega peamiselt teiste EL liikmesriikide elanikud, eriti lähiturgude, sh: Soome, Rootsi, Norra, Venemaa, Saksamaa, Suurbritannia, Läti, Hispaania, Itaalia, mh. ka Eesti siseturist jne. Sihtturu prioriteetsus ja võimalik tulemus on aluseks sihtturul tehtavate tegevuste mahu määramiseks. Sealjuures tegeletakse pidevalt edasi sihtturgude uuringute ja kontseptsiooni arendamisega, et vajadusel täiendada sihtturgudele pakutavate tegevuste sisu ja mahtu või alustada tegevustega uutel kasvanud potentsiaaliga sihtturgudel.

Info levitamise, reklaami ja avalikkuse teavitamise väljund on potentsiaalne Eesti turismitoodete tarbija. Eesti turismitoodete ja pakkumiste detailne informatsioon viiakse potentsiaalsele tarbijale Eesti turismiinfosüsteemi vahendusel.


Eesti kui reisisihi turunduse programmi tegevused korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse turundusmeeskond marketing@visitestonia.com.